Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
16 maja 2020

Kategoria:
Inne

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera informacje dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym oraz porządkowym. Jest ona dokumentem pomocniczym m.in. dla jednostek straży pożarnej i opracowywana indywidualnie dla danego budynku lub innego obiektu budowlanego oraz uwzględniająca przeprowadzane w nim procesy. Tym, co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zajmiemy się w naszym artykule.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest sporządzana na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jest w niej miejsce na część teoretyczną i graficzną, a także na plan ewakuacji. Obowiązek opracowania oraz wdrożenia takiej instrukcji mają właściciele, zarządcy bądź użytkownicy obiektów lub znajdujących się w nich odrębnych stref pożarowych, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje. Do wspomnianych obiektów zalicza się obiekty użyteczności publicznej, obiekty zamieszkania zbiorowego oraz obiekty produkcyjne, magazynowe i inwentarskie.

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja zawiera pewne niezmienne elementy, które składają się na zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Są to:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania oraz warunków technicznych danego obiektu,
  • określenie wymaganych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, a także sposoby poddawania ich konserwacji i przeglądom technicznym,
  • sposoby na zabezpieczenie prac zagrożonych pożarem, jeśli takowe są przewidywane,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia, w tym warunki i ewakuacja ludzi,
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią znajdującą się w instrukcji ppoż., a także wyznaczenie tym osobom zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • plany obiektów oraz terenu przyległego.

Należy również pamiętać o przechowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które powinno dać możliwość natychmiastowego wykorzystania dokumentu do przeprowadzenia działań ratowniczych. Wcześniej należy jednak instrukcję dostarczyć do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, można to zrobić w formie elektronicznej – przypomina inspektor ochrony przeciwpożarowej z firmy BHP Inka.