11 kwietnia 2021

Kategoria:
Inne

Co powinien zawierać kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski jest kluczowym dokumentem opracowywanym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Służy on jako podstawa do oszacowania podstawowych i szczegółowych kosztów planowanej inwestycji. Bazą do stworzenia takiego dokumentu jest m.in. dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych oraz jednostkowe koszty tych robót. Sprawdźmy więc co zgodnie z prawem musi zawierać kosztorys inwestorski?

Jakie elementy składają się na kosztorys inwestorski?

Ponieważ kosztorys inwestorski jest integralną częścią dokumentacji projektowej musi być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu regulującym dane jakie w dokumencie tego rodzaju powinny się znaleźć. Tak więc od strony formalnej kosztorys taki musi zawierać: stronę tytułową przedstawiającą nazwę obiektu lub robót budowlanych, dokładną lokalizację planowanej inwestycji, nazwę i adres zamawiającego oraz podmiotu wykonującego kosztorys z podaniem imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za jego sporządzenie, wartość kosztorysową prac objętych kosztorysem, a także datę jego opracowania. Drugim elementem kosztorysu są dane techniczne i finansowe o planowanej inwestycji, które przybliża ekspert firmy ESINVEST, specjalizującej się w obsłudze inwestycyjnej obejmującej m.in. opracowywanie kosztorysów inwestorskich:

Część techniczna kosztorysu inwestorskiego rozpoczyna się od ogólnej charakterystyki obiektu, albo planowanych prac budowlanych. Ta charakterystyka zawiera krótki opis techniczny wraz z kluczowymi parametrami planowanej inwestycji i stanowi punkt wyjścia do przedstawienia szczegółowych danych kalkulacyjnych. Dane te obejmują wycenę materiałów budowlanych i wykończeniowych, a także poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Choć każdy kosztorys jest inny, gdyż dotyczy różnych inwestycji, to pewne jego pozycje są takie same i dotyczą np. kosztów konstrukcji bryły budynku,

Kosztów dachu, kosztów stolarki drzwiowej i okiennej oraz kosztów wykończeniowych. Gotowy kosztorys inwestorski pomaga więc bardzo precyzyjnie dokonać wyceny inwestycji, a dodatkowo ułatwia jej zaplanowanie i przeprowadzenie.

W jakich sytuacjach konieczne jest opracowanie kosztorysu inwestycyjnego?

Kosztorysy inwestycyjne to dokumenty, które najczęściej sporządza się w przypadku dużych i kosztownych obiektów. Dotyczy to przede wszystkim budownictwa handlowego, usługowego, a także mieszkaniowego. Dzięki kosztorysowi inwestor może poznać realne wydatki, jakie będzie musiał ponieść w związku z planowaną inwestycją. Z kolei wykonawca opierając się na kosztorysie ma możliwość opracowania harmonogramu poszczególnych robót oraz dokonania optymalizacji wydatków. Zlecając wykonanie kosztorysu warto starannie wybrać firmę, która tego dokona, bowiem nie wszystkie biura projektowe są gotowe na opracowanie kosztorysów bardzo zaawansowanych obiektów. Tak może być m.in. w przypadku kosztorysów inwestorskich obiektów przemysłowych, które ze względu na swoje przeznaczenie wymagają specjalistycznej wiedzy projektowej popartej doświadczeniem budowlanym. O ile prywatni inwestorzy stosują kosztorysy inwestorskie z własnej woli, to przy realizacji zamówień publicznych dokument taki jest czymś koniecznym i bez niego żadna inwestycja publiczna nie ma szans realizacji.