7 kwietnia 2017

Kategoria:
Finanse

Znaczenie systemu zakładowej kontroli produkcji

Wysoka jakość produktów schodzących z taśmy zakładu to gwarancja utrzymania marki i rozszerzanie rynku zbytu. W jej utrzymaniu pomaga Zakładowa Kontrola Produkcji, której zasady określa polska norma PN-EN ISO 9001, jednoznaczna z normą europejską. Dowiedz się, jakie znaczenie dla firmy ma ZKP.

Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji?

Produkty wychodzące z zakładu powinny spełniać wymagania, jakie założono w pierwotnej dokumentacji technicznej. W przypadku materiałów budowlanych jest to na przykład ich wytrzymałość, skład chemiczny czy odporność na ściskanie. Każdy z wyrobów, bez względu na jego charakter, wymaga określenia takich norm, stanowiących podstawę udzielanej na nie gwarancji. Utrzymanie jakości leży przede wszystkim w interesie producenta, który narazi się na wysokie straty, obniżając parametry gotowych wyrobów. W dużych zakładach, zatrudniających setki pracowników, na końcowy produkt składają się dziesiątki elementów, stąd konieczność przeprowadzania kontroli jakości.

Przez Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) rozumie się wewnętrzny nadzór nad jej procesem, mający charakter stały i prowadzony przed samego producenta. System indywidualnie zaprojektowany dla konkretnego zakładu obejmuje wszystkie elementy procesu wytwarzania. Narzuca on też obowiązek prowadzenia dokumentacji, monitorowania i uaktualniania procedur kontrolnych. Projektowanie systemu ZKP dla danej firmy wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, którą można zdobyć na szkoleniu prowadzonym przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB). Za sprawne działanie ZKP odpowiada przeszkolona osoba wyznaczona spośród pracowników zakładu.

Dlaczego potrzebny jest system zakładowej kontroli produkcji?

Zakładowa Kontrola Produkcji obowiązuje w Polsce od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Następstwem tego wydarzenia jest wprowadzenie w kraju unijnej Dyrektywy 89/106/EEC, mającej na celu zniesienie barier w handlu materiałami budowlanymi. Dyrektywa ta reguluje między innymi zasady wprowadzania produktów na rynek wspólnotowy. Przepis wyróżnia sześć systemów oceny zgodności złożonych z kilku różnych elementów. Tym, który jako jedyny występuje we wszystkich systemach jest Zakładowa Kontrola Produkcji. W skrócie oznacza to, że warunkiem dopuszczenia sprzedaży produktów na rynku unijnym jest wdrożenie takiego systemu w firmie. Obecnie dyrektywa unijna z 1 lipca 2013 r. jest również polskim prawem znanym, jako polska norma PN-EN ISO 9001.

Zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ZKP są obecnie obowiązkiem producenta w każdym z sześciu systemów oceny zgodności. Obejmują one takie elementy, jak prowadzenie księgi ZKP, specyfikacje techniczne, udokumentowane procedury oraz dokumenty informacyjne. Wdrożenie systemu w praktyce pozwala na uzyskanie certyfikatu ZKP, przyznawanego między innymi przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Posiadanie certyfikatu jest równoznaczne z prawem do stosowania specjalnych oznaczeń na produkcie. Inne korzyści, jakie zapewnia wprowadzenie systemu ZKP, to stabilność produkcji oraz uzyskiwanie przez produkt cech zgodnych ze specyfikacjami technicznymi i z właściwościami deklarowanymi przez producenta.