W jaki sposób powinno się prowadzić księgi rachunkowe?
10 sierpnia 2018

Kategoria:
Finanse

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe muszą być prowadzone w języku polskim oraz polskiej walucie, a także w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący. Ponadto, ważne jest, aby ewidencja operacji gospodarczych odbywała się według porządków: chronologicznego i systematycznego. Co to dokładnie oznacza? Przyjrzyjmy się bliżej wskazanym przed ustawodawcę sposobom prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 Rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco

Księgi prowadzone w sposób rzetelny, oznaczają, iż dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgi uznaje się za prowadzone w sposób bezbłędny, jeśli wprowadzone do nich dowody księgowe zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu wprowadzone są poprawnie i kompletnie, a także, gdy zapewniona jest ciągłość zapisów, a działanie zastosowanych procedur obliczeniowych jest bezbłędne. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych oznacza, iż umożliwiają one stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów i działania zastosowanych procedur obliczeniowych. Księgi rachunkowe uznawane są za bieżące, jeżeli przy ich prowadzeniu zachowane jest terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, naliczanie zobowiązań podatkowych, terminowe sporządzanie zestawienia obrotów i sald, a także codzienna rejestracja obrotu gotówkowego, czeków oraz weksli obcych.

Porządek chronologiczny i systematyczny

Porządek chronologiczny wymaga ujęcia operacji gospodarczych na bieżąco, z zachowaniem kolejności dat ich wykonywania, przy jednoczesnym podziale na poszczególne okresy sprawozdawcze. Do zapisywania danych w porządku chronologicznym stosowany jest dziennik.

Porządek systematyczny w rachunkowości jest spełniony w przypadku, gdy możliwe jest uzyskanie informacji w odpowiednich przekrojach, z wyodrębnieniem szczegółowych kategorii rachunkowych, które mają szczególnie istotne znaczenie do oceny sytuacji finansowej.

Inne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone w sposób tradycyjny – ręczny lub w technice komputerowej, przy użyciu programów finansowo-księgowych. Warto jednak zauważyć, iż komputerowe dokonywanie zapisów związane jest nie tylko z większa wygodą, ale także pozwala na  pełną czytelność informacji i uzyskanie wymaganej terminowości. Podmiot gospodarczy może prowadzić księgi rachunkowe samodzielnie lub też skorzystać z usług biura rachunkowego, co obecnie staje się coraz bardziej powszechne. Ważne jest, aby wybrać kancelarię specjalizującą się w prowadzeniu ksiąg podatkowych – idealny przykład może stanowić Kancelaria Księgowo -Podatkowa “K&K”. Dzięki temu zyskamy pewność, iż powierzamy to zadanie ekspertom, a nasze księgi rachunkowe spełniają wszelkie wymogi stawiane przez ustawę.