księgowość
25 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, czyli KPiR, to jedna z popularniejszych form prowadzenia księgowości wśród firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo. Tak naprawdę, w KPiR zawarte są wszystkie przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością, co stanowi podstawę do wyliczenia zobowiązania podatkowego.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Zasadniczo do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowane są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, których założycielami są osoby fizyczne, pod warunkiem, że przychód netto z działalności w skali roku nie przekroczył 2 milionów euro.

Prowadzenie KPiR najlepiej powierzyć księgowej, ponieważ za jej nierzetelne i wadliwe prowadzenie na podatniku ciąży odpowiedzialność karno-skarbowa. Biuro rachunkowe SIGMA to kompleksowe usługi księgowe w Szczecinie i Dobiegniewie dla przedsiębiorstw prowadzących różne formy działalności. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w Szczecinie i Dobiegniewie oparte jest na wieloletnim doświadczeniu i bogatej wiedzy specjalistów.

Jak prowadzić KPiR?

Aktualne przepisy prawa nie narzucają formy prowadzenia KPiR, a to oznacza, że zapisów można dokonywać w sposób papierowy lub elektroniczny. Od 2023 roku wymagana będzie elektroniczna rejestracja księgi i co miesięczne jej wysyłanie do urzędu skarbowego. Wymaga się, aby księga przychodów i rozchodów była prowadzona w sposób rzetelny, jasny i przejrzysty oraz niewadliwy. Pod pojęciem wadliwości kryją się błędy formalne jak na przykład niezachowanie chronologii lub właściwej formy zapisu. Nierzetelność dotyczy dokonywania wpisów o zdarzeniach, które nie zaistniały lub na zaniżaniu obrotu.

Każda KPiR, niezależnie od tego, czy jest prowadzona w formie elektronicznej, czy też tradycyjnej, powinna zawierać ściśle określone informacje. KPiR musi być zbudowana z 17 kolumn, ułożonych w odpowiedniej kolejności. Na początku umieszcza się liczbę porządkową i datę dokonania zapisu oraz numer dowodu, na podstawie którego zapis jest dokonywany. Następnie widnieje nazwa i adres kontrahenta oraz określenie rodzaju przychodu lub wydatku. W kolejnej kolumnie znajduje się wartość sprzedaży oraz informacja o pozostałych przychodach.

Na dalszych miejscach znajdują się informacje o wartościach zakupionych towarów oraz kosztach ubocznych. W następnych rubrykach widnieje informacja o wynagrodzeniach brutto pracowników, a dalej adnotacja o kosztach amortyzacyjnych. Ostatnie kolumny to miejsce na zanotowanie wydatków gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz miejsce na uwagi.