30 stycznia 2020

Kategoria:
Finanse

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów służy ewidencji wszystkich zdarzeń księgowych w przedsiębiorstwie. Jest ona stosowana w przypadku księgowości uproszczonej. W każdą z 17 kolumn księgi przychodów i rozchodów powinny być wpisywane określone zdarzenia księgowe. Dowiedz się więcej na temat objaśnień do elementów, z których składa się księga przychodów i rozchodów.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów służy ujmowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych w przypadku prowadzenia księgowości uproszczonej. Musi być ona prowadzona m.in. przez:

 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki cywilne osób fizycznych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów najlepiej powierzyć profesjonalistom, bo samodzielne prowadzenie księgowości jest nie tylko wyjątkowo czasochłonne, ale także może wiązać się z ryzykiem popełnienia wielu błędów księgowych. Zgodnie z zasadą, księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona systematycznie i zgodnie ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest dokonywanie zapisów w terminie innym, niż przewiduje prawo, czyli po rozpoczęciu kolejnego dnia działalności firmy. Zasada ta dotyczy podatników, którzy samodzielnie prowadzą księgę przychodów i rozchodów. Powierzając prowadzenie księgi przychodów i rozchodów pracownikom biura rachunkowego, można uniknąć konieczności codziennego poświęcania czasu na niezbędne czynności księgowe.

Księga przychodów i rozchodów uwzględnia wszystkie zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie. Do jej prowadzenia zobowiązani są nie tylko niektórzy przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub wybrały podatek liniowy i osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów składa się z 17 elementów, czyli rubryk, które trzeba odpowiednio uzupełnić – wyjaśnia ekspert z biura rachunkowego w Łodzi – firmy COMPO SYSTEM.

Z czego składa się księga przychodów i rozchodów?

W przypadku księgi przychodów i rozchodów mamy do czynienia z aż 17 kolumnami, które należy odpowiednio wypełnić. Pierwsze 3 kolumny uwzględniają kolejno:

 • numer zapisu do księgi,
 • dzień miesiąca właściwy dla dokumentu, który stanowi podstawę wpisu,
 • numer dowodu księgowego.

Kolumna 4 i 5 przeznaczone są do zapisu danych kontrahentów, czyli imion, nazwisk lub nazw firm, a także adresów w przypadku transakcji dotyczących zakupu lub sprzedaży, o ile poświadczającymi je dowodami księgowymi są paragony lub faktury. W przypadku dziennych zestawień sprzedaży lub wewnętrznych dowodów księgowych kolumn tych nie należy wypełniać. Kolumna 6, 7 i 8 służą kolejno ewidencji:

 • rodzajów przychodów lub wydatków,
 • wartości sprzedanych towarów lub usług,
 • pozostałych przychodów.

Kolumna 9, 10 i 11 służą kolejno do:

 • sumowania wartości przychodów (z kolumny 7 i,
 • ewidencjonowania zakupu towarów oraz materiałów zgodnie z ceną ich zakupu,
 • ewidencjonowania kosztów ubocznych zakupu.

Kolumna 12 księgi przychodów i rozchodów służy ewidencjonowaniu wynagrodzeń dla pracowników w formie gotówkowej oraz w naturze. Kolumna 13, 14, 15, 16 i 17 służą do ewidencji wydatków oraz kosztów. Uwzględniają one kolejno:

 • pozostałe wydatki np. opłaty czynszowe,
 • sumę wydatków z kolumny 12 i 13,
 • inne zdarzenia gospodarcze, które nie zostały wymienione we wcześniejszych kolumnach oraz przychody dotyczące miesięcy i lat następnych,
 • koszty działalności na cele badawczo-rozwojowe,
 • uwagi i dodatkowe informacje dotyczące konkretnych zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem przypisanych im kolumn oraz wierszy.