sprawozdanie finansowe
19 sierpnia 2021

Kategoria:
Finanse

W jaki sposób bada się sprawozdania finansowe przedsiębiorstw?

Przygotowywane na koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe służy pełnemu zamknięciu ksiąg rachunkowych i przedstawieniu osiągniętych wyników finansowych. Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw, w których stosowana jest tzw. pełna księgowość, jest nałożony przez ustawę o rachunkowości. Żeby mieć pewność, że dokument został przygotowany prawidłowo i nie znajdują się w nim żadne błędy, warto skorzystać z usługi badania sprawozdania finansowego.

Dlaczego warto jest przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego?

Celem zlecenia przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest możliwość poprawy jego jakości, a także uzyskanie przydatnych informacji na temat funkcjonowania firmy. Wykonaniem tej usługi mogą się zajmować wyłącznie osoby, mające uprawnienia biegłego rewidenta. Oprócz informacji na temat prawidłowości umieszczonych w sprawozdaniu finansowym danych, biegły rewident dokładnie poznaje funkcjonujące w spółce procesy oraz jest w stanie dokonać oceny wdrożonych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej. Po dokonaniu badania sprawozdania finansowego rewident powinien wskazać klientom rozwiązania wykrytych problemów. Przeprowadzenie badania zwiększa też wiarygodność dokumentu dla użytkowników, czyli osób, które w przyszłości będą się z nim zapoznawały, m.in. banków oraz potencjalnych inwestorów i kontrahentów.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Celem badania sprawozdania finansowego jest przygotowanie, zawierającego wiele przydatnych informacji dla klienta, sprawozdania z badania. Jego najważniejszym elementem jest uzyskanie opinii biegłego rewidenta na temat wykonanego w firmie sprawozdania finansowego. O to, na czym dokładnie polega badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, zapytaliśmy naszego rozmówcę, biegłego rewidenta z biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Podstawowym zadaniem, które stoi przed biegłym rewidentem, przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego, jest stwierdzenie, czy dokument oraz stanowiące podstawę do jego przygotowania księgi rachunkowe są wolne od błędów. Przygotowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie ma na celu potwierdzenie, że w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa przedstawiony jest jasny obraz sytuacji finansowej spółki oraz osiągniętego przez nią wyniku finansowego. W trakcie badania zwracana jest też uwaga na to, czy podczas przygotowywania dokumentu zostały zastosowane obowiązujące przepisy o rachunkowości oraz przepisy dotyczące spółek i postanowienia statusu spółki.

Jakie wymagania dotyczą sprawozdań finansowych przedsiębiorstw?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych na dzień kończący rok obrotowy objętych jest wiele różnego rodzaju przedsiębiorstw. Najbardziej rozbudowane sprawozdania finansowe sporządzają jednostki, które mają największe znaczenie dla obrotu gospodarczego. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim:

  • banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz zakłady reasekuracji,
  • jednostki, które działają na podstawie przepisów o funduszu inwestycyjnym lub obrocie papierami wartościowymi,
  • instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego,
  • spółki akcyjne,
  • przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku obrotowym spełniły wymagania dotyczące liczby zatrudnionych pracowników, wysokości przychodu netto ze sprzedaży towarów i usług lub określonej wartości sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego.

Przygotowane na koniec roku obrotowego sprawozdania finansowe przedsiębiorstw muszą cechować się odpowiednimi atrybutami jakościowymi, czyli przede wszystkim: przydatnością dla podejmowania decyzji ekonomicznych użytkowników, obiektywnością i brakiem w nich popełnionych błędów oraz porównywalnością w sferze zastosowanych atrybutów ze sprawozdaniami finansowymi z lat ubiegłych.

Zasady zatwierdzania sprawozdań finansowych w oparciu o zapisy ustawy o rachunkowości

Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest podpisywane przez osobę, której powierzono prowadzenie w spółce ksiąg rachunkowych oraz przez osobę, pełniącą w firmie funkcję kierownika jednostki, której przygotowane sprawozdanie dotyczy. Obok własnoręcznych podpisów na każdym elemencie przygotowanego sprawozdania powinna się znaleźć data złożenia. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić maksymalnie do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe składa się przez repetytorium dokumentów jednocześnie do urzędu skarbowego oraz do KRS.