11 lipca 2017

Kategoria:
Finanse

Rodzaje czynności notarialnych

Notariusz jest prawnikiem powołanym przez Ministra Sprawiedliwości, który pełni funkcję zaufania publicznego. Rola notariusza jest bardzo odpowiedzialna, a o jego pracy traktuje ustawa „Prawo o notariacie”. Zgodnie z nią notariusz (zwany również rejentem) jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane bądź chcą nadać im formę notarialną. W tym artykule wyjaśnimy, jakich czynności notarialnych podejmuje się na co dzień notariusz.

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już zostało wspomniane, notariusz jest osobą zaufania publicznego, co oznacza, że jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w stosunku do okoliczności, jakie zostały mu ujawnione w związku z daną czynnością notarialną. Jego powinnością jest zabezpieczenie interesów stron i innych osób, dla których wykonywana czynność może wywołać skutki prawne. Dysponuje on odpowiednimi środkami, aby wszelkie informacje, które są przekazywane do kancelarii, były chronione. Do zwolnienia z tajemnicy nie jest jednak uprawniony sam notariusz, tylko aktualnie urzędujący Minister Sprawiedliwości.

Za swoje czynności notariusz pobiera taksę notarialną – opłatę ustalaną rozporządzeniem ministra. Jej wysokość jest zawsze zależna od wykonywanej czynności oraz wartości przedmiotu jej czynu. Przed spotkaniem z notariuszem należy przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające tożsamość, a w przypadku, gdy stroną czynności jest np. spółka – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakich czynności notarialnych może dokonać notariusz?

Zakres pracy notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” – wyjaśnia Waldemar Jeziorski – właściciel Kancelarii Notarialnej w Zgierzu.

Wynika z niej, że notariusz może dokonać następujących czynności notarialnych:

 • Sporządza akty notarialne, takie jak m.in. umowy zbycia nieruchomości, pełnomocnictwo, ustanowienie służebności, intercyza, testament, przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • Sporządza protesty weksli i czeków
 • Sporządza odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów
 • Sporządza projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów
 • Doręcza oświadczenia
 • Spisuje protokoły
 • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

Warto również wspomnieć, że notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych dotyczących:

 • jego samego,
 • jego małżonka,
 • krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie,
 • osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.