koszty komornicze
12 lutego 2016

Kategoria:
Finanse

Opłaty egzekucyjne i inne koszty komornicze

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądach rejonowych, którego zadaniem jest egzekwowanie długów. Długi mogą być egzekwowane w różnej formie: pieniężnej, jako potrącenia z rachunku bankowego lub pensji dłużnika, różnego rodzaju pobieranych prze niego świadczeń (ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych), lub w formie materialnej, poprzez zajęcie należących do niego dóbr należących (ruchomości, nieruchomości, żywego inwentarza). Niezależnie od formy, opłaty egzekucyjne uzależnione są od wartości ściąganego długu i ściśle określone przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Co składa się na wynagrodzenie komornika?

Aby komornik mógł rozpocząć postępowanie w sprawie, wierzyciel powinien złożyć wniosek o egzekucję długu. Jednocześnie zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na poczet czynności egzekucyjnych (np. poszukiwania majątku). W następnej kolejności ustalana jest opłata egzekucyjna, która zostanie potrącona od wartości wyegzekwowanej kwoty.

Opłata egzekucyjna stanowi pewną część wyegzekwowanego długu, różną w zależności od tego, w jakiej formie ściągany ma być dług. Jeśli jest to forma pieniężna, wyniesie ona 15% ściągniętej należności (w tym przypadku opłata egzekucyjna nie może być mniejsza niż 10% ani większa niż 30-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego). Jeśli egzekucja długu polega na ściągnięciu należności z rachunku bankowego dłużnika, świadczeń socjalnych pobieranych przez dłużnika lub jego pensji, opłata stanowić będzie 8% wartości długu (nie mniej jednak niż 5% i nie więcej niż 10-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego)

Komornik pobiera również opłatę na poczet zabezpieczenia roszczenia, proporcjonalną do wysokości wyegzekwowanego długu. Wynosi ona 2% roszczenia, nie może jednak być niższa, niż 3% ani więcej niż pięciokrotność średniego wynagrodzenia miesięcznego).

Opłaty komornicze są odgórnie ustalone przez prawo i nie podlegają zmianie. Jedyne, na co możemy mieć wpływ to czas przeprowadzenia egzekucji komorniczej – w tym celu wystarczy korzystać z usług doświadczonej kancelarii, takiej jak działająca przy sądzie w Tarnowie, Kancelaria Komornicza Mariana Piaseckiego.