10 maja 2017

Kategoria:
Finanse

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Każdy kto został poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego uprawniony jest do otrzymania odszkodowania. Możliwość ta uzależniona jest od stopnia negatywnych skutków wypadku, które mają wpływ na życie poszkodowanego, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej.

Czego można żądać

Odszkodowanie to jedno z roszczeń jakie dochodzić może osoba, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym. Kwota otrzymanego świadczenia powinna pokrywać wszystkie koszty wynikające z  uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

-Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać od sprawcy zwrotu kosztów leczenia, do których zaliczają się koszty zakupu leków, konsultacji i zabiegów medycznych, dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację, niezbędnych sprzętów koniecznych w procesie leczenia oraz kosztów pozostawania pod opieką osób trzecich – wylicza ekspert reprezentujący Kancelarię Prawniczą Barylski T./Olszewski A./Brzozowski A.

Poszkodowany może żądać również naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści, w szczególności wynikającej z utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania. Odszkodowanie to może przybrać postać jednorazowego świadczenia lub periodycznej renty.

Co ważne, kwota odszkodowania nie może przekraczać kosztów poniesionych przez poszkodowanego w wypadku. Kiedy w jego wyniku całkowicie lub częściowo straci on zdolność do pracy zarobkowej, może żądać od sprawcy tzw. renty uzupełniającej, której wysokość ustalana jest w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego sprzed i po wypadku.

W wypadku poniesienia szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy, polegającej na odczuwaniu dyskomfortu psychicznego spowodowanego wypadkiem, poszkodowany może również dochodzić zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że „odpowiednia wysokość” powinno reprezentować ekonomicznie odczuwalną wartość. Suma ta powinna w szczególności uwzględniać okoliczności sprawy, a przede wszystkim jego możliwości majątkowe (stan majątkowy, dochody, tryb życia).

Konieczność udokumentowania

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny uzyskać można tylko wtedy, gdy nabyte obrażenia zostaną w pełni udokumentowane. Przyda się do tego fachowa pomoc prawnika, który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przeprowadzi poszkodowanego przez trudy całego procesu.

Podczas przyjęcia szkody, ubezpieczyciel opiera się przede wszystkim na dokumentacji potwierdzającej przebieg wypadku. W tym celu należy zaraz po zdarzeniu wezwać policję lub sporządzić jak najdokładniejsze oświadczenie wskazujące winę sprawcy i spisać jego dane. Choć za szkodę wynikającą z wypadku komunikacyjnego odpowiedzialnością obarcza się sprawcę, to odszkodowanie za nią wypłacać będzie musiał jego ubezpieczyciel.

Ponadto, po zdarzeniu należy jak najszybciej odwiedzić najbliższą placówkę medyczną i przeprowadzić tam badania powypadkowe. Warto zrobić to nawet wtedy, gdy poszkodowany nie odczuwa żadnych dolegliwości, gdyż te często pojawiają się po jakimś czasie. Konieczne jest także gromadzenie dokumentacji podczas leczenia i rehabilitacji oraz tej potwierdzającej stan zdrowia.

Z wszystkimi powyższymi dokumentami trzeba udać się do prawnika, a ten na ich podstawie przygotuje odpowiednie pismo do ubezpieczyciela.