windykator
26 maja 2021

Kategoria:
Finanse

Na czym polegają usługi windykatora?

Pojęcie windykacji na trwałe wpisało się w rzeczywistość gospodarczą. Powodem takiego stanu rzeczy jest coraz większa ilość osób prywatnych i firm, które unikają terminowego regulowania, a czasami nawet odmawiają wywiązywania się ze swoich zobowiązań. To właśnie w takich sytuacjach do akcji wkracza windykator, którego zadaniem jest skłonienie dłużników do zapłaty powstałych zaległości. Sprawdźmy zatem jakie metody stosują w pracy windykatorzy?

Kiedy można skorzystać z usług windykatora?

Duża część problemów finansowych firm bierze się z faktu, że ich kontrahenci nie regulują na czas należności za wykonane usługi lub dostarczone towary. W niektórych sytuacjach może to doprowadzić nawet do konieczności ogłoszenia upadłości. Dlatego tak ważne jest szybkie reagowanie mające na celu odzyskanie przysługujących firmie należności. Pozwala to nie tylko na utrzymanie płynności finansowej, ale również regulowanie własnych zobowiązań. Jednak, aby można było rozpocząć proces odzyskiwania długu, musi być spełnionych kilka warunków formalnych. Najważniejsze z nich przybliża specjalista firmy Profit Inkaso z Tychów, która oferuje krajowe i międzynarodowe usługi windykacji należności:

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby można było rozpocząć windykację długu, musi on być wymagalny, bezsporny oraz istniejący. Wymagalność wierzytelności oznacza, że termin jej zapłaty został przekroczony. W praktyce jednak niewiele podmiotów decyduje się na natychmiastowe dochodzenie swoich roszczeń. Najczęściej w pierwszej kolejności firma wysyła do dłużników monity, wezwania do zapłaty lub w innej formie przypomina dłużnikowi o zobowiązaniu. Z kolei bezsporność długu oraz jego istnienie wynikają z dokumentów potwierdzających zaistnienie faktu sprzedaży towarów lub usług. Dokumentami takimi są najczęściej faktury i umowy. Czasami zdarza się jednak, że dłużnik podważa istnienie zobowiązania i nie poczuwa się do jego zapłaty. Wtedy to sąd na podstawie dowodów stwierdza bezsporność i fakt istnienia długu. W takich sytuacjach dopiero po otrzymaniu sądowego orzeczenia wierzytelność może być skierowana do windykacji. Sposób, w jaki firma windykacyjna odzyskuje dług, zależy od wielu czynników, a także tego, czy dłużnik jest skłonny do polubownego załatwienia sprawy, czy też uparcie odmawia zapłaty zobowiązania.

W jaki sposób można odzyskać pieniądze od dłużnika?

Odzyskanie należności jest możliwe na kilka sposobów. Dwa najpopularniejsze to samodzielne dochodzenie wierzytelności oraz skierowanie jej do firmy windykacyjnej. Pierwsze rozwiązanie jest bardzo popularne w sytuacji, gdy dłużnik nie wnosi zastrzeżeń do swoich zobowiązań. Jednak jak pokazują statystyki, nawet wtedy wielu dłużników unika rozmów z wierzycielami. Dlatego właśnie dobrze jest skorzystać z usług firmy, która oferuje windykację należności i ma odpowiednie doświadczenie w odzyskiwaniu długów. Wybierając taką firmę, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwszą jest sposób prowadzenia windykacji, gdyż to od niego w dużej mierze zależy skuteczność podejmowanych działań. Najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując osobisty kontakt z dłużnikiem. Wizyta windykatora potrafi wywrzeć na dłużniku znacznie większe wrażenie niż list czy rozmowa telefoniczna. Kolejną kwestią są koszty związane z windykacją. Najlepiej korzystać z usług firmy, która nie pobiera żadnych opłat wstępnych, a jej wynagrodzeniem jest prowizja płatna po skutecznym zakończeniu windykacji.