rozliczenie-cit
12 czerwca 2018

Kategoria:
Finanse

Na czym polega rozliczanie CIT?

Rozliczenia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są dokonywane po zakończeniu roku podatkowego. W jego trakcie, podatnicy są natomiast zobowiązani do regularnego obliczania oraz uiszczania zaliczek na podatek. Zaliczki te mogą być płacone miesięcznie bądź też kwartalnie. Jak dokładnie wygląda rozliczanie CIT? Szczegóły poniżej.

Składanie zeznania rocznego

Wraz z ukończeniem roku podatkowego, podatnik składa zeznanie roczne informujące o wysokości uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu bądź też o poniesionej stracie.

Zeznanie podatkowe składa się we właściwym urzędzie skarbowym, na wzorze CIT-8. To dzięki niemu rozliczenie podatku dochodowego jest możliwe. Wyjątek stanowią podatkowe grupy kapitałowe. W ich przypadku, zeznanie roczne sporządza się na druku oznaczonym jako CIT-8A lub CIT-8B – objaśnia przedstawiciel wrocławskiego biura rachunkowego PIMAG, świadczącego profesjonalne usług księgowo-rachunkowe dla osób prywatnych oraz dla firm.

Termin złożenia/rozliczenia CIT

Rozliczenie CIT jest dokonywane do końca trzeciego miesiąca roku, następującego po roku podatkowym za który zeznanie jest składane. W przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę bądź też dzień ustawowo wolny od pracy, ostateczny termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień pracujący. Należy pamiętać, że w opisanym terminie trzeba złożyć wniosek, ale też dokonać opłaty podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego. Wpłacana kwota ulega pomniejszeniu o wpłacone zaliczki, oczywiście o ile podatek wykazany w zeznaniu przewyższa sumę wpłaconych w roku podatkowym zaliczek.

Zobowiązania dodatkowe

Oprócz wypełnienia standardowego zeznania CIT, na podatnikach mogą spoczywać dodatkowe obowiązki informacyjne. Dokumentacją, do której złożenia może być zobligowany podatnik, jest np. sprawozdanie finansowe. Sprawozdania podlegające badaniu biegłego rewidenta powinny być opatrzone jego opinią oraz raportem z badania. Podatnicy, którzy prowadzą działalność w formie spółki, są także zobowiązani do przekazania odpisu uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Wspomniane dokumenty trzeba złożyć w urzędzie skarbowym w terminie dziesięciu dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku spółek kapitałowych, powinno to nastąpić w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dodatkowe obowiązki informacyjne spoczywają też na podatnikach, prowadzących działalność na terenie kilku gmin. Składają oni formularze CIT-ST oraz informację o zakładach (oddziałach) – CIT-ST/A. To dokumenty umożliwiające ustalenie dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Przekazane przez podatników informacje stanowią więc podstawę do rozdzielenia udziałów w CIT między dane jednostki samorządu terytorialnego.