księgowość
10 grudnia 2021

Kategoria:
Finanse

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, jako forma rejestrowania procesów ekonomicznych, określane są również mianem pełnej księgowości. Obowiązek jej prowadzenia mają wybrane podmioty gospodarcze, które spełniają konkretne warunki. Prowadzić taką formę ewidencji mogą również firmy, które ją dobrowolnie wybiorą. Sprawdź, kto powinien się na nią zdecydować i jak wygląda w praktyce!

Podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szczegółowe informacje o zobligowanych do wyboru tego sposobu opodatkowania zawarto w art. 2 Ustawy o rachunkowości. Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić konkretne podmioty. Są nimi:

 • spółki prawa handlowego – osobowe i kapitałowe,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie, gdy w poprzednim roku obrotowym osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszące minimum 2 000 000 euro,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Pozostałe podmioty zobligowane do pełnej księgowości

Jak wskazują specjaliści biura rachunkowego MAYA, poza przedsiębiorstwami i organizacjami, prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem takich instytucji jak:

 • urzędy gmin, powiatów, województw i ich związków,
 • państwowe, gminne, powiatowe oraz wojewódzkie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorców uczestniczących
  w obrocie gospodarczym na terenie Polski,
 • jednostki otrzymujące na wykonanie zadania zlecone funduszy celowych, dotacje oraz subwencje z budżetu państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo, podmioty, dla których pełna księgowość nie jest obligatoryjna, mają możliwość dobrowolnie wybrać ją jak formę prowadzenia ewidencji. Wymaga to zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o podjętym wyborze przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Wiele podmiotów decyduje się na księgi rachunkowe z uwagi na możliwość uzyskania pełnego obrazu o procesach finansowych w organizacji.