audyt księgowy
22 stycznia 2020

Kategoria:
Finanse

Kiedy należy przeprowadzić audyt księgowy?

Audyt księgowy to szczegółowe badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, które ma na celu dokonanie oceny sprawozdania finansowego przez firmę i wydania opinii o jej faktycznym stanie budżetowym. Do jego przeprowadzenia zobowiązane są określone jednostki, które zostały opisane w ustawie o rachunkowości. W tym artykule przeczytasz, gdzie przeprowadza się audyt i jak przebiega taka procedura.

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

Nie każde przedsiębiorstwo ma obowiązek przeprowadzenia rewizji. Dotyczy to przede wszystkim jednostek, których celem jest obrót pieniędzmi. Dokładny opis możemy znaleźć w ustawie o rachunkowości. Przeczytamy tam, że audytowi podlegają banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i spółki akcyjne.

Pracownik kancelarii finansowo-księgowej LEX w Siechnicach dodaje: Do tej grupy należy także zaliczyć jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Inne podmioty kwalifikujące się do rewizji

Pod audyt podlegają także jednostki, które w danym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech warunków: średnie zatrudnienie na pełny etat wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła przynajmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych wyniosły minimum 5 000 000 euro. Audytowi można także poddawać się dobrowolnie. Służy to poprawie efektywności działań oraz zwiększeniu wiarygodności jednostki. Przeważnie z tej możliwości korzystają prywatne przedsiębiorstwa, uczelnie i organizacje pożytku publicznego.

Jak przebiega audyt księgowy?

Audyt przeprowadza biegły rewident, który stosuje różnorodne testy i procedury mające na celu w sposób uczciwy i bezstronny wykazać prawdziwość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Na kompleksową rewizję składa się wiele czynności. Rewident m.in. przegląda zawarte umowy, uzgadnia kwoty dokumentów źródłowych oraz potwierdza salda środków pieniężnych i pożyczek. Po zweryfikowaniu rewizji finansowej rewident sporządza opinię, na podstawie której przedsiębiorstwo może dalej prowadzić swoją działalność. Przeprowadzenie audytu księgowego najczęściej wykonuje się po zakończeniu roku obrotowego, za który zostało wykonane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie powinno być przygotowane w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku bilansowego i zatwierdzone przez odpowiedni organ w ciągu sześciu miesięcy.