30 sierpnia 2019

Kategoria:
Finanse

Jaki wpływ na kursy walut ma bezrobocie?

Notowania kursów walut charakteryzuje duża zmienność. Wpływa na to wiele czynników, m.in. zmiany w obszarze makroekonomicznym. Wskaźniki makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, stopy procentowe oraz bezrobocie obrazują stan gospodarki danego kraju. A im silniejsza jest gospodarka, tym większa jest wartość krajowej waluty. Przeanalizujmy jeden z powyższych wskaźników – bezrobocie – i jego wpływ na kurs walut.

Co to jest stopa bezrobocia?

Ten wskaźnik obrazuje jaka jest liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo. Najczęściej do jego obliczenia używa się wielkości stopy bezrobocia tzw. rejestrowanego, czyli przyjmuje się, że bezrobotna jest osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy. Jest to najprostszy do wyliczenia sposób – dane o osobach zarejestrowanych jako poszukujące pracy gromadzą urzędy pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca natomiast, aby stopę bezrobocia obliczać uwzględniając jako osobę bezrobotną każdą osobę, która ukończyła 15 lat, aktualnie nie pracuje, ani nie odbywa przyuczenia do zawodu, poszukiwała pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie, a przy tym jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badania lub następnym i wyraża gotowość do jej podjęcia.

W Polsce najczęściej podawana jest stopa bezrobocia wyliczana według pierwszego sposobu. Jest ona przeciętnie o 1,5% niższa od stopy bezrobocia obliczanej drugim sposobem, stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny i podawanej m.in. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzanego co kwartał.

Stopa bezrobocia a kurs walut

No dobrze, ale co ma wspólnego bezrobocie z kursem walut? Otóż stopa bezrobocia odzwierciedla sytuację gospodarczą kraju. Rynek pracy napędza gospodarkę. Kiedy wskaźnik bezrobocia spada – co oznacza, że więcej ludzi pracuje, zarabia i chętniej wydaje pieniądze – oznacza to dobrą kondycję gospodarki. Więcej sprzedawanych dóbr i usług napędza również ich produkcję. Sprzyja to również inwestowaniu w danym kraju, co zwiększa popyt na daną walutę. Kiedy to wszystko ma miejsce, waluta się umacnia.

Stopa bezrobocia uznawana jest często za tzw. wskaźnik opóźniony, czyli taki, który ma niewielką wartość w tworzeniu prognoz, co do zachowania rynku walut. Jednak wielu inwestorów bacznie ten wskaźnik obserwuje, ponieważ odczyty wyższe od oczekiwanych mogą sprzyjać osłabianiu się danej waluty. – mówi nam ekspert z kantoru internetowego Centnet.pl.

W odwrotnej sytuacji, przy wzroście wskaźnika bezrobocia, obserwujemy mniejszą aktywność konsumentów, co doprowadzi do spadku PKB, dodatkowo następuje większe zapotrzebowanie na zasiłki. To niesie ze sobą mniejszą stabilność gospodarczą kraju. Inwestorzy wycofują się z danego rynku, poszukując bardziej stabilnego miejsca na swoje inwestycje.