21 stycznia 2021

Kategoria:
Finanse

Jak oprotestować weksel?

Zgodnie z przepisami weksel stanowi bezwzględne zobowiązanie zapłaty. Jednym z mechanizmów zabezpieczających zapłatę sumy wekslowej jest oprotestowanie weksla. Akt ten sporządzany jest u notariusza lub w niektórych sytuacjach w urzędzie pocztowym. Protest wekslowy następuje po odmowie wypłaty albo przyjęcia sumy wekslowej. Istnieją różne formy protestu wekslowego.

Protest wekslowy – jak, kiedy i u kogo sporządzić?

Obieg weksli jest ściśle znormalizowany przepisami prawa, tak samo, jak treść weksla, która może być  sporządzona wyłącznie pisemnie – mówi ekspert z kancelarii notarialnej w Zabrzu Anna Kleszczewska

Weksel to papier wartościowy, którego wystawca zobowiązuje się bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej na rzecz wierzyciela. Weksle mogą być przekazywane drogą indosu. Przekazanie weksla przenosi obowiązek spłaty wierzytelności z trasata na jego wierzyciela.

Weksle zawierają  termin, w którym następuje wypłata wierzytelności. Jeśli w określonym terminie nastąpiła odmowa wypłaty lub przyjęcia weksla, wierzyciel powinien oprotestować weksel. Nadmienić trzeba, że termin przypadający na dzień świąteczny przedłuża odpowiednio czas na przyjęcie lub zapłatę.

Mianem protestu wekslowego określa się akt publiczny stwierdzający odmowę przyjęcia weksla lub brak uregulowania zobowiązania wekslowego, ale też dokument stwierdzający dokonanie tego aktu. Protest sporządza się na odwrotnej stronie weksla lub przedłużnika (dołączonej do weksla karcie).  Protest powinien nastąpić w terminie dwóch dni powszednich następujących po dniu płatności, a dokonuje się go u notariusza lub w niektórych sytuacjach w urzędzie pocztowym. Dokonanie protestu umożliwia poszukiwanie zwrotne oraz przyspiesza postępowanie sądowe.

Co zawiera protest wekslowy?

Protest wekslowy sporządzany jest przez notariusza –  urzędnika, który niewątpliwie zawrze w nim wszystkie niezbędne elementy, tj.:

  • nazwisko osoby, przeciwko której jest prowadzony proces oraz nazwisko osoby, która żąda tego procesu;
  • komunikat, że osoba, przeciwko której został wystosowany protest, nie zareagowała na wezwanie;
  • datę i miejsce wezwania lub próby wezwania osoby, przeciwko której prowadzony jest protest;
  • określenie liczby oraz typu przedstawionych weksli,
  • podpis, pieczęć urzędową oraz numer organu, który sporządza protest.

Oprotestowanie weksla może przybrać różne formy, ściśle określone prawem wekslowym. Może to być:

  • protest rzeczywisty – skuteczny przeciwko dłużnikom, którzy nie spełniają swoich obowiązków,
  • protest deklaracyjny – osoba, która żąda protestu i przeciwko której protest jest wykonywany, jest tą samą osobą. Protest taki stwierdza, że osoba, która posiada weksel, nie ma dla niego pokrycia,
  • protest abstrakcyjny-absencyjny – występuje w przypadku nieobecności protestanta lub gdy jego mieszkanie jest zamknięte,
  • protest abstrakcyjny-wywiadowczy– występuje wtedy, gdy nie ma możliwości określenia miejsca działalności lub zamieszkania protestanta.

Mamy nadzieję, że wyczerpaliśmy temat. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z notariuszem, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i sporządzi protest wekslowy, zgodny dla zaistniałych okoliczności.