raport środowiskowy
17 maja 2020

Kategoria:
Finanse

Jak ocenić wpływ inwestycji na środowisko?

Przy budowie niektórych nowych inwestycji wymagane jest określenie oceny jej oddziaływania na środowisko. Jest to dokument określający jak dana inwestycja, niezależnie czy to budowa nowego obiektu czy rozbudowa istniejącego, będzie wpływać na wszystkie komponenty środowiska, takie jak powietrze, woda i gleba. Pozwala także określić, jaki wpływ budowa będzie miała na formy ochrony przyrody oraz ustalić, jak zapobiegać, ograniczać i minimalizować skutki realizacji planowanej inwestycji. Kiedy jest wymagana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko i co powinno się w niej znaleźć?

Kiedy wymaga się oceny oddziaływania inwestycji na środowisko?

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko jest przeprowadzana w ramach postępowania w sprawie kredytu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonuje się ją, jeśli została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia. Wówczas organ właściwy wydaje decyzję i stwierdza w postanowieniu o konieczności przeprowadzenia OOŚ. Jednocześnie w decyzji organ powinien określić zakres wymagany do złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zdaniem eksperta z firmy Proekoekspert: W przypadku, gdy planowaną inwestycję można zakwalifikować jako przedsięwzięcie, które może mieć znaczący wpływ na środowisko zgodnie z rozporządzeniem, przygotowanie raportu OOŚ jest konieczne w pełnym zakresie. Inwestycje, które mogą ingerować w obszary Natura 2000 także powinny być objęte oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Co powinna zawierać ocena oddziaływania inwestycji na środowisko?

Szczegóły zawartości raportu środowiskowego o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są określone w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W raporcie powinny znaleźć się informacje o oddziaływaniu inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Niezbędnym elementem OOŚ jest opis planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakterystyka i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania.

Powinien się w nim znaleźć również opis elementów przyrodniczych środowiska, które są objęte zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia oraz ewentualne wyniki inwentaryzacji przyrodniczej razem z opisem metodyki, która została zastosowana.

Ważnym elementem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest także zestawienie istniejących w pobliżu zabytków chronionych przez przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz opis krajobrazu, gdzie dana inwestycja ma być realizowana. W dokumencie musi się również znaleźć opis przewidywanych skutków dla środowiska, który uwzględnia dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową.