2 października 2017

Kategoria:
Finanse

Jak napisać testament?
5 (100%) / 1 głosów

Jak napisać testament?

Testamentem nazywamy dokument, stanowiący rozporządzenie majątkiem osoby, która go spisała na wypadek jej śmierci. Mimo, że sporządzenie testamentu nie jest trudne, wiele osób nie podejmuje się tego zadania zawczasu, przez co dziedziczenie majątku przez spadkobierców odbywa się drogą ustawową. Oto kilka rzeczy, które przydadzą nam się przy sporządzaniu własnego aktu ostatniej woli.

Jak powinien wyglądać testament?

Testament nie musi być dokumentem długim. W najprostszej formie wygląda on następująco:

  • W prawym górnym rogu umieszczamy miejsca i datę sporządzenia testamentu
  • Poniżej, na środku zamieszczamy tytuł dokumentu, wystarczy po prostu napis „Testament”. Chodzi o to, by nie było żadnej wątpliwości co do charakteru aktu.
  • W następnym akapicie znajduje się pełne oświadczenie, np.: „Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko spadkodawcy), urodzony (data i miejsce urodzenia), do spadku po mnie powołuję…”
  • Poniżej oświadczenia znajduje się lista spadkobierców, który spadkodawca musi nazwać z imienia i nazwiska oraz łączących go z nim relacji, np. „mojego brata Jana Kowalskiego”
  • Testament powinien być zwieńczony podpisem osoby, która go sporządziła.

Tak forma jest wystarczająca, żeby testament został uznany przez sąd za ważny.

Formy testamentu

Testament może być sporządzony w różnych formach. Najprostszą jest testament holograficzny, czyli sporządzany w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę na kartce papieru, przy pomocy długopisu lub pióra. Warto o tym pamiętać – testament, który został napisany na komputerze lub maszynie i tylko podpisany przez spadkodawcę nie jest uznawany za ważny. Nie jest za ważny uznawany również dokument napisany ręcznie przez osobą inną niż spadkodawca. Dodatkowo należy pamiętać o:

  • Dokładnej dacie spisania testamentu – data przydaje się, jeśli z jakiegoś powodu, np. choroby zostaniemy ubezwłasnowolnieni. –Jeśli data na testamencie jest wcześniejsza niż data ubezwłasnowolnienia, testament będzie dalej obowiązywał – wyjaśnia notariusz Irena Antkowiak Jeśli sporządziliśmy w przeszłości więcej testamentów, ostatni testament będzie brany pod uwagę wyłączenie wtedy, gdy wyraźnie oznaczymy poprzednie dokumenty jako nieważne lub w ostatnio wykonanym testamencie stwierdzimy, że poprzednie egzemplarze są nieważne.
  • Podpis – najlepiej, żeby podpis był pełen, tzn. zawierał imię i nazwisko. Pozwoli to uniknąć wątpliwości co do autorstwa dokumentu.
  • Jeśli chcemy być pewni, że nie będzie żadnej wątpliwości co do tożsamości naszej oraz naszych spadkobierców, możemy wymienić przy każdym nazwisku dodatkowe dane, np. numery PESEL.

Poza testamentem holograficznym wyróżnić możemy również dokumenty notarialne oraz ustne (allograficzne). Ich sporządzenie jest trudniejsze, gdyż wymaga obecności wymienionej w kodeksie osoby: w pierwszym przypadku będzie to notariusz, w drugim zaś np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta czy kierownik urzędu stanu cywilnego oraz obecności dwóch świadków. Ustne oświadczenie zostaje wpisane do protokołu i podpisane przez wszystkich obecnych.