notariusz
28 marca 2018

Kategoria:
Finanse

Jak dokonać darowizny u notariusza?

 Przekazanie darowizny nie jest tak proste jak podarowanie drugiej osobie zwykłego prezentu – zgodnie z polskim prawem do wykonania tej czynności konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego. W tym celu musimy udać się do notariusza.

Czym jest darowizna?

W potocznym rozumieniu darowizna jest pewnym dobrem materialnym (np. samochód, mieszkanie) bądź niematerialnym (pieniądze, papiery wartościowe), które jedna osoba fizyczna, nazywana darczyńcą, przekazuje drugiej, nazywanej obdarowanym. W rozumienia prawa darowizną nazywa się umowę między dwiema stronami, dotyczącą nieodpłatnego przekazania dobra, które jest tej umowy przedmiotem.

Co może być przedmiotem darowizny?

Nie ma właściwie żadnych ograniczeń co do tego, co może zostać przekazane jako darowizna: mogą to być wszelkiego rodzaj dobra materialne jak i niematerialne – pojazdy i innego rodzaju sprzęty, nieruchomości, dowolne kwoty pieniężne, papiery wartościowe. W ramach darowizny można drugiej osobie przekazać nawet firmę bądź zwolnić ją w ten sposób z długu.

Kiedy konieczne jest poświadczeniem darowizny aktem notarialnym?

Teoretycznie każda darowizny powinna zostać poświadczona aktem notarialnym – a zatem do zawarcia umowy konieczne będzie skorzystanie z usług notariusza. W praktyce jednak darowizna może zostać spełniona bez dopełniania tych formalności w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia, np. przekazania obdarowanemu określonej sumy pieniędzy – już samo dopełnienia świadczenia stanowi potwierdzenie umowy zawartej między stronami. Akt notarialny jest niezbędny jednak w przypadku niektórych przedmiotów darowizn, np. samochodu bądź nieruchomości. Dlaczego?

Ponieważ akt notarialny jest w przypadku takich dóbr potwierdzeniem naszego, jako obdarowanego, prawa do posiadania danego dobra – mówi notariusz Łukasz ChwiałkowskiBez takiego potwierdzenia nie będziemy mogli na przykład zarejestrować samochodu, ani dokonać żadnych czynności urzędowych związanych z dysponowaniem nieruchomością.

Jak dokonać darowizny u notariusza?

Dokonanie darowizny u notariusza jest bardzo proste. Po wcześniejszym umówieniu się na spotkaniu udajemy się do wybranej kancelarii notarialnej. Koniecznie musimy zabrać ze sobą te dokumenty:

  • Dowód osobisty – notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej musi potwierdzić tożsamość stron
  • Dokument bądź dokumenty potwierdzający nasze prawo do dysponowania danym dobrem materialnym. W przypadku nieruchomości będą to:
    • Akt notarialny lub orzeczenie sądu
    • Odpis z księgi wieczystej
    • Wypis z ewidencji gruntu
    • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.