audyt-zewnetrzny
10 maja 2018

Kategoria:
Finanse

Dlaczego warto przeprowadzać zewnętrzne audyty w firmie

Zewnętrzny audyt finansowy ma na celu weryfikację sporządzonego sprawozdania finansowego i wydanie niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego osiągniętego przez badane jednostki. W trakcie audytu sprawdza się nie tylko sytuację majątkową i finansową, ale także rzetelność sporządzonych przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Audyt finansowy pozwala na stwierdzenie braku (albo obecności) błędów w sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz prowadzonych księgach. Badane są między innymi zasady rachunkowości, którymi kieruje się spółka oraz przedstawione przez nią sprawozdanie finansowe. Audyt pozwala na kontrolę działalności finansowej Spółki i weryfikację prawidłowości sprawozdania finansowego. Stanowi on również pomoc pozwalającą zminimalizować potencjalne ryzyka finansowe.

Jaki jest zakres audytu finansowego?

 Jak wyjaśnia pracownik Kancelarii Biegłego Rewidenta Anny Obara:

W trakcie audytu sprawozdania finansowego bada się zgodność jego sporządzenia z zasadami i wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości. Badanie obejmuje między innymi: sprawdzenie systemu ewidencji księgowej, badanie dokumentacji podstaw prawnych działalności, badanie kompletności i prawidłowości ustalenia funduszy własnych, analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, badanie prawidłowości ustalania i wyceny aktywów, pasywów i wyniku finansowego oraz badanie sprawozdania z działalności za okres objęty badaniem.

Badanie przeprowadzane jest na podstawie specjalnej metodologii. Jedną ze stosowanych procedur testowych jest uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald pieniężnych i pożyczek z bankami oraz przegląd istotnych umów. Audytorzy obserwują również jak dokonano inwentaryzacji aktywów i przeprowadzają rozmowy z prawnikami jednostki oraz jej pracownikami.

Jaki jest efekt audytu?

Efektem audytu sprawozdań finansowych jest przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta to dokument sformułowany zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stwierdza on, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Ocenia też czy informacje otrzymane z poszczególnych jednostek są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

Raport biegłego rewidenta jest swoistym vademecum działalności jednostki za dany rok. Precyzyjnie opisuje poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Na życzenie Klienta, oprócz raportu, audytor może również sporządzić list do Zarządu, w którym zawarte będą spostrzeżenia i rekomendacje zespołu mające na celu usprawnienie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz zawierające uwagi dotyczące stosowanego rachunku kosztów.

Dzięki przeprowadzeniu audytu zewnętrznego uzyskujemy nie tylko rzetelne informacje, o tym jak funkcjonuje spółka, poznajemy również ocenę systemu prowadzonej rachunkowości oraz środowiska kontroli wewnętrznej. To także pomoc i cenne rady, które pomogą Zarządowi uniknąć potencjalnego ryzyka finansowego.