oplata-egzekucyjna
10 października 2016

Kategoria:
Finanse

Czym jest opłata egzekucyjna?

Komornik, za czynności podjęte na wniosek wierzyciela w celu wyegzekwowania długu, pobiera wynagrodzenie. Nazywamy je opłatą egzekucyjną, której wysokość ustala komornik i pobiera ją od dłużnika. Opłata egzekucyjna ustalana jest na podstawie wysokości wyegzekwowanego świadczenia i pobierana jest po zakończeniu postępowania.

Podstawa naliczenia opłaty egzekucyjnej

Dokładna wartość opłaty egzekucyjnej, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest uzależniona od wysokości wyegzekwowanego długu – mówi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki.

Oznacza to, że podstawą do jej wyliczenia jest nie tylko należność główna, ale także odsetki i inne należności podlegające egzekucji w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Do podstawy obliczenia opłaty egzekucyjnej nie wlicza się natomiast kosztu toczącego się postępowania, czy kosztu zastępstwa przez radcę prawnego lub adwokata w toczącym się postępowaniu.

Opłata egzekucyjna 15%

W przypadku roszczeń pieniężnych najczęściej naliczana jest opłata egzekucyjna wysokości 15% egzekwowanej kwoty. Jednocześnie, kwota nie może być niższa niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ani wyższa niż trzydziestokrotność wynagrodzenia. Taka rozpiętość wynika z ustawy, której celem jest zapewnienie komornikowi minimalnego dochodu i uniknięcie zbytniego obciążenia dłużnika z drugiej strony.

Niższa opłata egzekucyjna

Jeżeli należność egzekwowana jest z wynagrodzenia za pracę dłużnika, jego rachunku bankowego, ubezpieczenia społecznego lub świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia, obowiązuje niższa stawka obliczania opłaty egzekucyjnej. W takim wypadku wynosi ona 8% wartości egzekwowanego roszczenia, ale nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wartość przeciętnego wynagrodzenia.

Jeszcze inaczej wygląda ustalanie opłaty egzekucyjnej w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela, np. jeśli dłużnik zapłaci bezpośrednio wierzycielowi, z pominięciem komornika. W takiej sytuacji komornik pobiera od dłużnika opłatę wysokości jedynie 5% świadczenia, jednak nie niższą niż 1/10 i nie wyższą niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.