upadłość konsumencka
8 marca 2022

Kategoria:
Finanse

Czy można umorzyć zobowiązania publicznoprawne za pomocą upadłości konsumenckiej?

Celem upadłości konsumenckiej jest wyjście na finansową prostą – a więc spłacenie albo umorzenie części lub całości długów. Jednak w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe znajduje się katalog zobowiązań, które nie mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego. Czy znajdują się tam również zobowiązania publicznoprawne? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty

Sąd ogłasza postanowienie o upadłości konsumenckiej. Co dalej dzieje się z długami, których nie byliśmy w stanie spłacić ze względu na niewypłacalność? Możliwości są dwie, a jedną z nich jest umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada majątku, który mógłby pokryć zobowiązania. Umorzenie dotyczy wszystkich długów objętych postępowaniem, także tych o charakterze publicznoprawnym.

Tym samym następuje całkowite oddłużenie. Osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, nie jest zobowiązana do zapłaty żadnych zobowiązań, niezależnie od tego, czy są one cywilnoprawne (np. kredyty lub pożyczki), czy też publicznoprawne (np. niezapłacone podatki lub składki ubezpieczenia zdrowotnego). Dotyczy to także byłych przedsiębiorców, choć ważne jest to, aby na dzień składania wniosku o ogłoszenie upadłości, ich działalność była definitywnie zamknięta i wykreślona z CEIDG.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań po jego wykonaniu

Drugą możliwością umorzenia długów, w tym oczywiście zobowiązań publicznoprawnych, jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. W momencie, kiedy upadły wykona określone w nim obowiązki, sąd wyda postanowienie o jego wykonaniu oraz umorzeniu zobowiązań. Dotyczy to jednak wierzytelności, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i które nie zostały wykonane w wyniku realizacji planu spłaty. Plan spłaty wierzycieli oraz wniosek o umorzenie zobowiązań należy do zadań syndyka, czyli osoby wyznaczonej przez sąd do zarządzania majątkiem upadłego.

Warto dodać, że nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone. Długi, których nie można umorzyć w ramach postępowania upadłościowego to: alimenty, kary grzywny, a także zobowiązania, które zostały zatajone przez dłużnika. Dlatego opłaca się być szczerym – i to nie tylko podczas samego postępowania, ale również na etapie podejmowania takiej decyzji. Tylko wówczas specjaliści od upadłości konsumenckiej (np. z Eureka-Restrukturyzacje ze Szczecina) pomogą w podjęciu właściwych kroków, sporządzeniu wniosku i innych czynnościach związanych z upadłością.