sprawozdanie-finansowe
11 maja 2018

Kategoria:
Finanse

Co powinieneś wiedzieć na temat badań sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa przeprowadzane jest m.in. w celu uwiarygodnienia prezentowanych przez to przedsiębiorstwo informacji, co jest istotne chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu finansowego. Istnieją też inne powody, dla których warto, a niekiedy wręcz trzeba zlecić tego rodzaju analizę. Co jeszcze dobrze jest wiedzieć na jej temat?

Założenia dotyczące badań sprawozdań finansowych określone zostały w art. 65 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (z dn. 29 września 1994 r.). Badanie takie wykazać ma, po pierwsze, że poddawane analizie sprawozdanie finansowe firmy sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości, po drugie zaś – czy przedstawia sytuację tej firmy w rzetelny sposób. Oznacza to np. stwierdzenie, czy w księgach rachunkowych nie pominięto jakichś istotnych informacji lub ich nie zniekształcono, a także czy informacje zawarte w samym sprawozdaniu są odpowiednio przejrzyste.

Kto przeprowadza badanie?

Badaniem sprawozdań finansowych zajmuje się biegły rewident. Może on prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bądź też zostać oddelegowany do wykonania audytu przez większy, uprawiony do tego podmiot. Wybór audytora należy do organu zatwierdzającego sprawozdanie, czyli np. do wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub ewentualnie rady nadzorczej.

Wyboru tego nie może dokonać zarząd przedsiębiorstwa – zwraca uwagę nasz rozmówca w Kancelarii Rachunkowo-Podatkowej „K&K” z Bielska-Białej. – Do niego należy jednak zawarcie z biegłym rewidentem umowy – dodaje.

Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia badania?

Zgodnie z ustawą niektóre jednostki muszą regularnie poddawać się badaniom sprawozdań finansowych. Należą do nich m.in. banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, spółki akcyjne (z wyłączeniem tych w organizacji), a także przedsiębiorstwa, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły dwa z trzech warunków: zatrudnienie minimum 50 osób na umowie o pracę, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w kwocie równowartej 2,5 mln euro lub więcej lub uzyskanie przychodów netto na poziomie co najmniej 5 mln euro.

Dlaczego warto zlecić badanie pomimo braku takiego obowiązku?

Badania sprawozdań finansowych mogą być jednak zlecane przez praktycznie każdy podmiot gospodarczy. Ma to sens zwłaszcza wtedy, gdy firma stara się np. o dofinansowanie bądź duży kredyt i zyskuje w ten sposób większą wiarygodność. Biegły rewident, wykrywszy ewentualne nieprawidłowości, wskaże też możliwe do podjęcia działania zaradcze, co chroni chociażby przed nieprzyjemnymi skutkami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy. Badania sprawozdań finansowych zleca się również po to, aby po prostu usprawnić funkcjonowanie firmy, upewnić się, że realizuje ona poczynione uprzednio założenia w kwestii strategii finansowej, czy zwiększyć efektywność planowania i budżetowania.