3 września 2019

Kategoria:
Finanse

Co musi zawierać akt notarialny?

Akt notarialny to forma potwierdzenia dokonania określonej czynności prawnej, np. sprzedaży nieruchomości, udzielenia pełnomocnictwa czy też sporządzenia testamentu bądź intercyzy. Akt taki powinien zostać sporządzony przez notariusza – nabiera wtedy charakteru dokumentu urzędowego. Co dokładnie powinien zawierać prawidłowo sporządzony akt notarialny?

Informacje wstępne

Każdy akt notarialny powinien zawierać informacje dotyczące miejsca i czasu jego sporządzenia. Istotne znaczenie ma tutaj data dokonania takiej czynności, obejmująca dzień, miesiąc oraz rok, a dodatkowo ewentualnie również dokładną godzinę podpisania dokumentu. Należy również uwzględnić informacje dotyczące miejsca sporządzenia aktu, a także dane dotyczące notariusza – w tym jego imię i nazwisko oraz adres siedziby jego kancelarii. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku szczególnych okoliczności, profesjonalne kancelarie – czego przykładem są kancelarie notarialne Jeziorscy ze Zgierza – mogą dokonywać czynności notarialnych w innym miejscu niż ich siedziba.

Dane i oświadczenia stron

Kluczowym elementem każdego aktu notarialnego są informacje na temat osób, których dotyczy dany dokument oraz szczegółów ustaleń pomiędzy stronami. W dokumencie nie może zabraknąć danych osobowych takich jak imię i nazwisko nie tylko każdej z osób, ale też ich rodziców. Ważne są również adresy ich zamieszkania, a także – w przypadku osób prawnych – adresy siedzib. Jeśli w imieniu danej osoby występuje przedstawiciel bądź pełnomocnik, to w akcie muszą znaleźć się również ich dane. W akcie notarialnym wymienia się również dokumenty, na które powołują się osoby w składanych przez siebie oświadczeniach.

Co jeszcze?

Czego jeszcze nie powinno zabraknąć w profesjonalnie sporządzonym akcie notarialnym? Wszystkie akty notarialne muszą zostać odczytane, a potwierdzenie tego faktu powinno zostać uwzględnione w sporządzonym dokumencie. Jeśli strony wyrażą taką wolę, możliwe jest również stwierdzenie szczególnych okoliczności bądź istotnych faktów, które nastąpiły przy dokonywaniu czynności. Aby akt notarialny stał się ważnym dokumentem urzędowym, musi zawierać podpisy osób, zarówno tych biorących udział w czynności notarialnej, jak również obecnych przy sporządzaniu dokumentu. Niezbędny jest również oczywiście podpis notariusza, a także oficjalna pieczęć wraz z godłem państwa. Tak sporządzony akt notarialny nabiera charakteru dokumentu urzędowego i stanowi potwierdzenie dokonania czynności prawnej. Warto przy tym pamiętać, że niewłaściwie sporządzony akt może spowodować bezskuteczność oraz nieważność danej czynności.