23 lutego 2020

Kategoria:
Elektronika

Jakie standardy powinny spełniać wagi apteczne?

Wagi apteczne są urządzeniami wykorzystywanymi w aptekach – najczęściej do ważenia leków. Cechą, która je wyróżnia jest niezwykła precyzja i dokładność, która stanowi wymóg aptek. Klasyczne, choć solidne wykonanie wag aptecznych pozwala na ich wieloletnią eksploatację. Aby jednak mogły być używane w aptekach, a do tego spełniać wszystkie wymagania i potrzeby pracowników, powinny charakteryzować się również odpowiednimi standardami. Dowiedz się, o jakich wytycznych mowa.

Wymogi prawne dotyczące wag aptecznych

Podstawową kwestią prawną, która powinna obejmować wagi apteczne jest ich legalizacja. Wydawana jest ona przez Urząd Miar i potwierdza, że waga pozwoli na dokładne zmierzenie gramatury danego leku. Precyzja w odmierzeniu określonych ilości jest kwestią najważniejszą, ponieważ wiąże się z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością. Legalizacja zakupiona u producenta wagi powinna posiadać deklarację zapewniającą o możliwości prawnego korzystania do momentu, w którym upłynie termin ważności legalizacji. Potwierdzeniem tego są specjalne oznakowania, m.in. symbol ,,CE”, oznaczający wydanie Certyfikatu Europejskiego, znak metrologiczny ,,M”, a także datę przyznania wspomnianej deklaracji. Te informacje są również przydatne dla właściciela wagi aptecznej, z których może się dowiedzieć, czy konieczna będzie powtórna legalizacja. Brak odpowiednich symboli jest równoznaczny z zakazem używania wag aptecznych w handlu, a co za tym idzie – również w aptekach. Uszkodzenie zabezpieczeń wagi lub niektóre kalibracje wiążą się z utratą jej legalizacji. Jak tłumaczy pracownik firmy AXIS Sp. z o.o.:

Dokonywanie legalizacji wag aptecznych w terminie pozwala na kontrolę bez konsekwencji prawnych. Tym samym wpływa na jakość działania tych urządzeń i zminimalizuje ryzyko wystąpienia usterek.

Wagi apteczne z kalibracją wewnętrzną i zewnętrzną

Wymogi dotyczące wag aptecznych wiążą się również z możliwością jej kalibracji. Na proces kalibracji wagi składają się czynności, które mają na celu skorygowanie wskazań wagi w taki sposób, aby wyniki jej pomiarów były prawidłowe i dokładne. Wyróżnia się dwa rodzaje kalibracji: kalibrację wewnętrzną i kalibrację zewnętrzną. Kalibracja wewnętrzna przeprowadzana jest automatycznie, co jest równoznaczne z brakiem udziału operatora wagi. Wzorce masy są umieszczone w jej wnętrzu i nie są dostępne dla użytkownika. Ten rodzaj kalibracji wag aptecznych nie wymaga przeprowadzenia ponownej legalizacji. Gdy proces kalibracji wewnętrznej się zakończy, waga samoistnie dokonuje zapisu pomiarów i jest gotowa do ponownego ważenia produktów. W sytuacji, gdy pomiary nie są dostatecznie dokładne, przeprowadza się kalibrację zewnętrzną przeprowadzaną ręcznie przez użytkownika. Wówczas wzorce masy znajdują się w informacjach technicznych wagi i z ich pomocą możliwe jest jej wykonanie.

Funkcje specjalne wag aptecznych

Oprócz podstawowych funkcji pomiarowych ważne jest, aby wagi apteczne posiadały również funkcje dodatkowe. Pierwszą z nich jest baza danych, umożliwiająca rejestr nazw leków, ich kodów kreskowych, numerów identyfikacyjnych, masy i innych. Aby korzystanie z bazy danych było łatwiejsze, poleca się używanie skanera kodów kreskowych kompatybilnego z bazą. Połączenie tych urządzeń umożliwia sprawną identyfikację każdego produktu. Inną kwestią jest rozwój technologii, który wywiera znaczny wpływ na posiadanie urządzeń elektronicznych. Standardem wag aptecznych jest zatem możliwość ich synchronizacji z komputerem lub z drukarką. Dzięki temu dane z wagi aptecznej – jak na przykład etykiety z kodami kreskowymi z wagi aptecznej mogą być wysłane do komputera, a następnie wydrukowane. Innymi przydatnymi funkcjami jest również autozerowanie wskazań wagi lub przeliczanie ilości takich samych produktów.