18 kwietnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Zalety zatrudnienia geodety w celu podziału działki

Zarówno w przypadku podziału działki budowlanej, jak i rolnej należy dopełnić szeregu niezbędnych formalności. Poza zgromadzeniem dokumentów, na podstawie których będzie mogła zapaść decyzja o podziale, musimy między innymi sporządzić projekt podziału nieruchomości. Jego wykonanie warto jednak zlecić uprawnionemu geodecie. Jak odbywa się podział działki? Jakie są zalety zatrudnienia geodety w celu podziału działki?

Podział działki – co warto wiedzieć?

Podział działki umożliwia wyodrębnienie kilku działek z jednej, co z kolei pozwoli ich właścicielowi na swobodniejsze dysponowanie każdą z nowo wydzielonych części. Podział gruntu na mniejsze działki jest ponadto korzystny w kontekście łatwiejszej i bardziej opłacalnej sprzedaży mniejszych gruntów pod zabudowę, aniżeli jednego większego obszaru.

Podział nieruchomości może nastąpić pod kilkoma warunkami. Wśród wymagań konieczny jest między innymi bezpośredni dostęp działki do drogi publicznej (lub ewentualnie służebność dojazdu). W przypadku podziału działki budowlanej ważny jest również jej dostęp do infrastruktury w postaci gazociągu, wodociągu oraz linii energetycznych.

Wstępny plan podziału nieruchomości – dlaczego warto zlecić go uprawnionemu geodecie?

Pierwszym obowiązkiem właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości, starającego się o uzyskanie zgody na podział działki jest złożenie wniosku o wydanie mapy zasadniczej lub katastralnej oraz wypisu z rejestru gruntów, który musi być złożony w wydziale geodezji starostwa powiatowego właściwego dla miejsca położenia danej działki. Mapa uzyskana w starostwie posłuży do sporządzenia projektu podziału nieruchomości.

Projekt podziału nieruchomości może być sporządzony samodzielnie, jednak jest to trudne zadanie, wymagające odpowiedniego doświadczenia i kompetencji, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług uprawnionego geodety. Pomoc specjalisty nie tylko pozwoli zaoszczędzić cenny czas, ale też daje pewność, że poparte doświadczeniem i wiedzą czynności wykonane są bezbłędnie. Czynności podejmowane przez geodetę są ponadto znacznie płynniejsze i sprawniejsze, niż działania podejmowane samodzielnie. Wstępny plan podziału nieruchomości obejmuje szereg czynności oraz zmian wprowadzanych na mapę, stąd doświadczenie i wiedza uprawnionego geodety są po prostu nieocenione.

Jak wyjaśnia specjalista z firmy Limbus świadczącej Usługi Geodezyjne w Wejherowie i Pucku: Projekt wstępnego podziału nieruchomości powinien obejmować między innymi oznaczenie granic nieruchomości, która podlega podziałowi, oraz jej powierzchnię. Ponadto zaznacza się kolorem czerwonym granice planowanych działek. Bardzo istotną kwestią jest także oznaczenie propozycji dostępu projektowych działek do drogi publicznej – w formie graficznej lub opisowej. Działki muszą być oznaczone na mapie z projektem podziału nieruchomości zgodnie z danymi widniejącymi w księdze wieczystej.

Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w wydziale geodezji i kartografii. Dołącza się do niego dokumenty potwierdzające prawo własności, aktualny wypis z rejestru gruntów, kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz trzy egzemplarze wstępnego planu podziału nieruchomości.

Prace kartograficzno-geodezyjne – projekt podziału nieruchomości

Pozytywna opinia właściwego organu pozwala kontynuować działania w postaci prac kartograficzno-geodezyjnych, które należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Opracowane, związane z podziałem nieruchomości dokumenty geodeta składa do Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego właściwego dla miejsca położenia działki. Po ich weryfikacji oraz uzyskaniu klauzuli o przyjęciu dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumenty te są podstawą do wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Wniosek o podział nieruchomości

Na podstawie wyżej wykonanych czynności geodeta sporządza wniosek o podział nieruchomości, dołączając do niego dokumentację geodezyjną w postaci:

  • mapy z projektem podziału, (na której granice planowanych działek zaznaczone są kolorem czerwonym),
  • protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny (w przypadku, gdy oznaczenie działek w katastrze jest rozbieżne z oznaczeniami widniejącymi w Księdze Wieczystej nieruchomości).

Decyzja ostateczna zatwierdzająca podział działki

Proces postępowania w sprawie podziału działki kończy się w momencie, gdy minie termin odwołania się od decyzji zatwierdzającej podział. Na tym etapie, dla wydzielonych gruntów można już założyć odrębne księgi wieczyste.