Odbiór odpadów segregowanych
5 listopada 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Odbiór odpadów segregowanych w świetle przepisów

Segregacja odpadów jest sposobem na ich lepsze zagospodarowanie, a także na redukcję ilości śmieci, które muszą być składowane na wysypiskach. Dzięki podziałowi na poszczególne frakcje proces ich dalszego przetwarzania może być bardziej efektywny, a poziom odzysku wyższy. Obowiązek dzielenia odpadów na określone grupy i umieszczania ich w odpowiednich kontenerach spoczywa na wszystkich, którzy się ich pozbywają.

Jakie przepisy regulują kwestie zagospodarowania odpadów?

Obowiązujące przepisy wprowadzają wiele regulacji, służących takiemu pozbywaniu się odpadów, który nie będzie zagrażał środowisku naturalnemu, a przy tym pozwoli na ich odpowiednie zagospodarowanie i przekazywanie do recyklingu. Jednym z elementów, które mają zagwarantować powszechność właściwego sposobu postępowania z odpadami, jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której zapisy zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości do korzystania przy pozbywaniu się śmieci z usług firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów segregowanych. W Warszawie będzie to m.in. firma LEKARO. Wiąże to również z koniecznością uiszczania związanej z tym opłaty. Zgodnie ze wspomnianą ustawą właściciele i zarządcy nieruchomości muszą wyposażyć je we właściwą infrastrukturę umożliwiającą zbieranie odpadów. Szczegóły dotyczące sposobu praktycznej organizacji systemu odbioru odpadów określa uchwalany przez Radę Gminy Regulamin utrzymania czystości i porządku.

Z czego wynika konieczność segregacji śmieci?

Obowiązek segregowania odpadów wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Ma on na celu wprowadzenie na terenie całego kraju Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO). Odpady powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach, które zabezpieczą zawartość przed pogarszaniem się ich stanu. Podział odpadów obejmuje 5 frakcji, co wymaga używania przynajmniej tylu pojemników – na odpady zmieszane (czarny), na papier (niebieski), metal i tworzywa sztuczne (żółty), szkło (zielony) oraz odpady bio – brązowy. Szkło może być jednak dzielone na dwie frakcje – bezbarwne (biały) oraz kolorowe (zielony).

Kro może odbierać odpady segregowane?

Do odbioru odpadów niezbędne jest zezwolenie, które precyzuje ich rodzaj w zależności od kodu konkretnego odpadu określanego na podstawie katalogu odpadów wydanego jako rozporządzenie do Ustawy o odpadach. Przykładem firmy odbierającej odpady od mieszkańców jest LEKARO, działająca na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości.