Rozgraniczanie nieruchomości
6 maja 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Na czym polega powtórne rozgraniczenie nieruchomości?

Choć geodeta kojarzy się ze specjalistą dokonującym pomiarów terenu za pomocą narzędzia zwanego teodolitem, to zakres jego kompetencji jest zdecydowanie większy. Nie tylko zajmuje się tworzeniem map do celów projektowych, ale również uczestniczy w procesie inwestycyjnym dużych przedsięwzięć budowlanych i drogowych, wykonuje inwentaryzację powykonawczą oraz wielu innych czynności geodezyjnych. Wśród nich częstą usługą jest rozgraniczanie nieruchomości. Na czym ono polega i dlaczego wykonuje się je powtórnie, wyjaśni poniższy artykuł. Warto przeczytać.

Dlaczego rozgranicza się nieruchomość powtórnie?

Granice dzielące nieruchomości wyraźnie zaznaczone są na mapach geodezyjnych. Inaczej dzieje się w terenie. W rzeczywistości przebieg granic pomiędzy działkami nie zawsze jest wyraźnie zaznaczony, punkty geodezyjne znikają lub są trudne do odnalezienia.  Wywołuje to sytuacje sporne, które prowadzić mogą do konfliktu pomiędzy sąsiadami. Często więc rozstrzygnięcia szuka się we władzach samorządowych lub nawet w sądach powszechnych. Podstawą dochodzenia praw własności często jest ponowne ustalenie granic działki przez uprawnionego geodetę.

 „Celem rozgraniczenia nieruchomości – tłumaczy przedstawiciel Biura Geodezyjnego MasterGeojest ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie. W tym celu sporządza się również odpowiednie dokumenty zgodnie z procedurą szczegółowo określoną w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że postępowanie rozgraniczeniowe prowadzi się wtedy, gdy granice działki są sporne, a nie wówczas gdy granica jest uwidoczniona na mapach, lecz nie została wykazana w terenie”.

Odnalezienie znaków i powtórne pomiary

Powtórne rozgraniczenie granic nieruchomości przez geodetę polega na ich fizycznym odtworzeniu, a więc przywrócenie stanu, który istniał przed przesunięciem znaków granicznych, ich uszkodzeniem lub zaginięciem. Wykonanie tej czynności wymaga przeprowadzenia pomiarów oraz przygotowania stosowanej dokumentacji. Jest to usługa prowadzona przez podmioty uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Należy podkreślić, że wznowienie znaków nie wymaga postępowania administracyjnego.

Po rozpatrzeniu źródła sporu geodeta wyznacza czas i miejsce rozwiązania konfliktu. Strony zainteresowane spotykają się na spornym terenie i zapoznają się z opinią geodety. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia na drodze administracyjnej, sprawa zazwyczaj trafia do rozpatrzenia przez sąd.

Uwarunkowania prawne – kiedy  wykonuje się rozgraniczenia?

Postępowanie rozgraniczeniowe wykonuje się najczęściej na wniosek właściciela nieruchomości, który ma zastrzeżenia do przebiegu spornej granicy. Wniosek o rozgraniczenie należy kierować do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Bardzo często rozgraniczanie nieruchomości prowadzi się na potrzeby gospodarki narodowej lub w imię interesu społecznego. Konieczne jest także podczas scalania gruntów. Wówczas procedura prowadzona jest z urzędu.

Wniosek o wykonie rozgraniczenia powinien zawierać:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie,
  • wydruk z księgi wieczystej,
  • kopię mapy ewidencyjnej ze wskazaniem spornej granicy.

Właściwie wypełniony wniosek uzupełniony kompletem załączników w zdecydowany sposób przyśpieszy przebieg procedury administracyjnej.