Ekspertyza dendrologiczna
1 sierpnia 2021

Kategoria:
Dom i ogród

Czym jest ekspertyza dendrologiczna? 

Ekspertyza dendrologiczna to rodzaj procedury, której przeprowadzenie skutkuje oceną stanu zdrowotnego drzew. Sporządzona dokumentacja jest nie tylko punktem wyjścia do wdrożenia koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, ale także wycinki w przypadku, gdy roślinność stanowi zagrożenie dla okolicznych budynków oraz lokalnej społeczności. Poniżej znajdziesz informacje na temat przebiegu wykonywanych badań.

Opisaną procedurę powinna przeprowadzać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Właściwe kwalifikacje pozwalają na opracowanie szczegółowej dokumentacji oraz adekwatne osądzenie kondycji roślinności. Najlepiej, gdy analizy dokonuje rzeczoznawca dendrologiczny bądź biegły sądowy – przygotowanie zawodowe takich ekspertów potwierdza kompleksową znajomość gatunków oraz korespondujących przepisów prawa. Ekspertyzy mogą również podejmować się specjaliści ze związanych z nią obszarów, którzy posiadają wykształcenie i doświadczenie z zakresu drzewoznawstwa, botaniki, biologii bądź leśnictwa.

Ekspertyza dendrologiczna – co to? 

Dokumentację sporządza się na podstawie zaawansowanych pomiarów determinujących stan drzew porastających dany obszar. Ten rodzaj procedury jest znacznie bardziej skomplikowany od zwykłej opinii dendrologicznej, w której ma głównie miejsce ocena wizualna roślinności. W opracowaniu znajduje się szczegółowa charakterystyka kondycji drzewostanu: należy wykryć obecność (bądź jej brak) jakichkolwiek szkodników, grzybów oraz ustalić poziom uszkodzenia aparatu asymilacyjnego. Ekspertyza dendrologiczna obejmuje także badanie wnętrza samego pnia specjalnymi urządzeniami i określenie stanu korony.

W dokumentacji należy również uzupełnić informacje na temat lokalizacji przeprowadzanej procedury, badanych drzew (m. in. nazewnictwo gatunkowe, wiek i dane dendrometryczne) oraz występowania roślinności znajdującej się pod ochroną. Do ekspertyzy dołącza się także zalecenia dotyczące pielęgnacji czy zabiegów prozdrowotnych i fotografie. Aby stwierdzić, czy drzewa stanowią zagrożenie dla otoczenia, sprawdza się też jego statykę przez zastosowanie obciążenia i przeprowadzenie złożonej analizy współczynników bezpieczeństwa (dokonuje się ich z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, które posiadają firmy wykonujące tę procedurę, np. Projektowanie Zieleni z siedzibą w Gdańsku).

Kiedy należy przeprowadzić ekspertyzę dendrologiczną? 

Ekspertyzę dendrologiczną poleca się zawsze wtedy, gdy występuje potrzeba kompleksowej weryfikacji kondycji drzew, m. in. w sytuacji, kiedy zagrażają zdrowiu ludzkiemu czy występują wątpliwości związane ze stanem pomników przyrody.