zarzadzanie nieruchomosciami
22 października 2018

Kategoria:
Inne

Zarządzanie nieruchomościami w świetle przepisów
5 (100%) / 1 głosów

Zarządzanie nieruchomościami w świetle przepisów

Zarządzanie nieruchomości to działalność zawodowa regulowana prawnie – głównym regulującym ją aktem prawnym jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jakie przepisy w niej znajdziemy?

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zgodnie z art. 185 par. 1 ustawy zarządzanie nieruchomością polega na „polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.” Paragraf 1a ustawy wspomina również o prowadzeniu działalności doradczej związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Zgodnie z par. 2 zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową bądź inną osobą, której przysługuje prawo do nieruchomości. Zarządca może wykonywać swoje obowiązki osobiście, bądź za pośrednictwem osób trzecich znajdujących się pod jego nadzorem – za ich pracę odpowiedzialność ponosi zarządca.

Kto może zostać zarządcą?

Zarządca nieruchomości może zostać osoba fizyczna posiadająca licencją zawodową wydawaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami –  wyjaśnia przedstawiciel firmy Eureka – Aby uzyskać licencję konieczne jest m.in. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie wyższego wykształcenia i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomością bądź posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca stosowne ubezpieczenie OC. Przedsiębiorstwa mogą zajmować się zarządzaniem nieruchomościami, pod warunkiem, że będą zatrudniać osoby posiadające licencję zarządcy.

Zasady pracy zarządcy

W kwestii tego, jak zarządca powinien wykonywać swoje obowiązki, przepisy są jednoznaczne. Art. 186 par. 1 stwierdza, że „zarządca jest zobowiązany do wykonywania czynność (…) zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności”. Ponadto zarządca musi stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z art. 188 par 1. Zarządca który nie wypełnia swoich obowiązków zawartych w umowie z właścicielem lub innym podmiotem mającym prawo do nieruchomości, podlega odpowiedzialności zawodowej, mogą na niego zostać nałożone kary: upomnienie, nagana, pozbawienie lub zawieszanie licencji.