odnawialne-zrodla-energii
29 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Rodzaje odnawialnych źródeł energii.
5 (100%) / 1 głosów

Rodzaje odnawialnych źródeł energii.

OZE, – czyli odnawialne źródła energii, to zasoby naturalne, które są potencjalnie niewyczerpywalne, albo łatwe do uzupełnienia.  Do takich źródeł zaliczają się: hydroenergia, w tym energia fal i pływów, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna i energia pozyskiwana ze spalania biomasy oraz gazu wysypiskowego.  Do produkcji energii ze źródeł odnawialnych stosuje się: turbiny wodne i wiatrowe, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

Energia wodna

Korzystanie z hydroenergii należy do najstarszym wykorzystywanych przez człowieka metod czerpania ze źródeł energii odnawialnej.  Przed wynalezieniem maszyn elektrycznych, spadająca czy płynąca woda, wykorzystywana była gospodarczo do napędzania młynów, tartaków, kuźni i tym podobnych.

Współcześnie energię wodną na energię elektryczną przetwarza się, za pomocą silników zwanych turbinami, w elektrowniach wodnych.

Warto wspomnieć, że hydroelektrownie potrafią wykorzystywać nie tylko energię naturalnie przepływających wód śródlądowych lub korzystać z energii powstałej w wyniku spadku wody spiętrzonej wcześniej wody. Istnieją bowiem, tak zwane elektrownie maremotoryczne wykorzystujące energię fal morskich.  Energia czerpana jest więc także z przemieszczających się mas prądów morskich oraz wytwarzana przy wykorzystaniu energii przypływów i odpływów mórz. – Mówi specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii z OZE Technik.

Energia wiatru

Potencjał drzemiący w ruchu powietrza, zależny jest od ukształtowania terenu, sposobu zagospodarowania i gęstości zabudowy.  Sprawność elektrowni wiatrowych może być podobna, jak elektrowni węglowych, odznacza się jednak dużą zmiennością, w zależności od sezonu, panującego w danym miejscu klimatu i ukształtowania przestrzeni.  Jej niewątpliwą zaletą jest szeroka dostępność i możliwość korzystania z niej za pośrednictwem pomp wiatrowych i wiatraków mechanicznych, a także przydomowych elektrowni wiatrowych.

Energia słoneczna

Energia promieniowania słonecznego jest najbogatszym źródłem energii, jakim dysponujemy i które może być wykorzystywane do celów grzewczych oraz produkcji energii elektrycznej.

W pierwszym przypadku odbywa się to przy zastosowaniu tak zwanych kolektorów słonecznych.   

Ważną cechą energii solarnej, z punktu widzenia wykorzystywania energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, jest zdolność do wytworzenia siły elektromotorycznej w ciałach stałych, na przykład w krzemowych płytkach. Nazywamy to efektem fotowoltaicznym. W procesie tym biorą udział panele fotowoltaiczne. Ich podstawowym elementem są ogniwa fotowoltaiczne (PV).  Jest to niezwykle perspektywiczna i wciąż doskonalona metoda pozyskiwania energii.

Podobnie, jak w przypadku energii wiatrowej, cechą energii solarnej jest jej duża zmienność. I zależność tak od strefy klimatycznej, jak pory roku i dnia.

Energia geotermalna

Geotermia ogółem, to energia cieplna wnętrza Ziemi, nagromadzona w skałach, wodach oraz parach.

Należy podkreślić, że termin energia geotermalna ma dwa znaczenia, – pomimo, że obydwa tyczą się procesu wykorzystywania energii ziemi do pozyskiwania ciepła.  Termin energia geotermalna stosowany jest wtedy, gdy nośnikiem energii jest woda, lub para wodna.  Natomiast sformułowanie energia geotermiczna dotyczy wykorzystywania energii geotermalnej poprzez instalację pomp ciepła, które działają w systemach gruntowych, wodnych i powietrznych.  Pompy ciepła z powodzeniem wykorzystywane są, jako doskonałe rozwiązanie w ogrzewaniu prywatnych domów.

Biomasa

Biomasą można nazwać całą obecną na Ziemi materię organiczną.  Zaliczymy do niej wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające procesowi biodegradacji. Tradycyjnie przez biomasę należałoby rozumieć odpady oraz pozostałości pochodzące z gospodarstw domowych czy przemysłu.  Ze względu na różną wartość opałową biomasy pochodzącej z odpadów, coraz częściej praktykowana jest jednak hodowla tak zwanych roślin energetycznych.

Podsumowując, odnawialne źródła energii są doskonałą alternatywą dla źródeł nieodnawialnych, przede wszystkim ze względu na powszechność dostępu, nieporównywalnie mniejszą ingerencję w środowisko naturalne oraz nieograniczoność zasobów.