pomiar-emisji-zanieczyszczen
15 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Pomiary emisji zanieczyszczeń – zasady przeprowadzania
5 (100%) / 2 głosów

Pomiary emisji zanieczyszczeń – zasady przeprowadzania

Zanieczyszczenie środowiska jest problemem, z którego konsekwencjami mierzymy się na bieżąco. W celu minimalizacji szkód wynikających z działalności przemysłowej wprowadzono prawne ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Elementem kontroli i powstrzymywania szkodliwego oddziaływania są pomiary emisji zanieczyszczeń. W jaki sposób się je przeprowadza, aby były miarodajne?

Jakie pomiary emisji zanieczyszczeń się przeprowadza?

Pomiary emisji zanieczyszczeń to obszerna grupa usług, która obejmuje jednorazowe testy i ciągłe sprawdzanie składu produktów ubocznych procesów przemysłowych oraz stężenia w nich substancji szkodliwych. O katalog pomiarów emisji zanieczyszczeń zapytaliśmy w akredytowanym laboratorium Ekolab:

Nasza oferta obejmuje pomiary emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania paliw oraz procesów technologicznych: pyłów, w tym PM10 i PM2,5, zanieczyszczeń gazowych, w tym ich wysokich stężeń, lotnych związków organicznych dla instalacji – także dla wysokich stężeń, a ponadto: pobieranie próbek do oznaczeń, badanie skuteczności filtrów, cyklonów i dopalaczy lotnych związków organicznych, pomiary emisji gazów składowiskowych oraz dostarczanie kroćców pomiarowych i wsparcie w zakresie ich montażu.

Do substancji, których stężenie jest badane, zaliczają się m.in.: pyły PM10 i PM2,5, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, lotne związki organiczne (zaliczają się tu m.in.: aceton, toluen, benzen, chlorek metylu, octan n-butylu), półmetale i metale (arsen, kadm, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, ołów, antymon, tal, wanad, rtęć), kwas solny, metan.

Jak wygląda przeprowadzanie pomiarów emisji zanieczyszczeń?

Laboratorium wykonujące pomiary emisji zanieczyszczeń powinno legitymować się stosownymi certyfikatami i akredytacjami. Sam proces pomiarów stanowi zaledwie niewielką część ogółu prac nad ustaleniem stężeń substancji zanieczyszczających środowisko. Bardzo ważnym etapem są przygotowania do pomiarów. Na początku określa się cele oraz wymagania dotyczące pomiarów. Cele powinny być oparte na obowiązującym prawie, ponieważ ono określa dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń.

Następnie dokonuje się pewnych założeń. Dotyczą one oczekiwanych substancji i ich poziomu, a także warunków, jakie panują w miejscu przeprowadzania pomiaru. Potem przychodzi czas na znalezienie właściwego miejsca, które zapewni miarodajny i bezpieczny pomiar, ustalenie terminu jego wykonania i plan pracy. W dniu pomiaru należy sprawdzić, czy stanowiska spełniają ustalone wcześniej warunki.

W pomiary emisji zanieczyszczeń powinny być zaangażowane obie strony, tzn. zarówno podmiot, który podlega badaniu, jak i podmiot, który je wykonuje. Ten pierwszy powinien udostępnić osobie przeprowadzającej pomiary wszelkie informacje dotyczące urządzeń, procesów i warunków pracy – są one istotne podczas ostatniego etapu, czyli analizy zebranych danych.