wspolnota-mieszkaniowa
20 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Jakie obowiązki ma zarząd wspólnoty mieszkaniowej?
5 (100%) / 2 głosów

Jakie obowiązki ma zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej oraz działa w jej imieniu. Reprezentuje się tym samym w stosunkach między wspólnotą, a właścicielami lokali mieszkalnych. Wszystkie czynności podejmuje samodzielnie, za wyjątkiem czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Jakie obowiązki ma zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Kierowanie sprawami wspólnoty

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek kierować sprawami danej wspólnoty. Ma przy tym prawo rozstrzygać przez sąd zagadnienia, co do których nie ma zgody większości właścicieli lokali. Może również żądać od wspólnoty wynagrodzenia, które odpowiada uzasadnionemu nakładowi pracy. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien prowadzić dokładną ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, a także zaliczek, które są uiszczane na ich pokrycie. Oprócz tego musi sporządzać dokumentację techniczną z przyjęcia danej nieruchomości i składać co roku właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Zarząd ma obowiązek prowadzić ponadto dokładne rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej za pośrednictwem rachunku bankowego. Co najmniej raz na 12 miesięcy musi zwoływać zebranie właścicieli lokali. Istnieją w naszym kraju wyspecjalizowane spółki i firmy zajmujące się administracją i zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi – jedną z nich jest przykładowo Wspólnota S.C.

Kto może być zarządcą?

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej zarządcą nieruchomości może być zarówno osoba fizyczna, jak i prywatna, która jednak prowadzi przedsiębiorstwo. Zarządca nieruchomości jako osoba fizyczna ma obowiązek posiadać odpowiednie licencje zawodowe, które są wydawane przez stosowny organ. Oprócz tego zarządca powinien dokonać wpisu swojej osoby do tzw. centralnego rejestru zarządców nieruchomości. Zarządca wpisany do takiego rejestru może w sposób legalny wykonywać swój zawód. Po uzyskaniu takiej licencji podlega również ochronie prawnej. Jeśli zarządca nieruchomości nie wywiązuje się należycie z obowiązków, które na nim spoczywają, członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą go zmienić. Wówczas zwoływane jest zebranie w celu podjęcia stosowanej decyzji przez wspólnotę mieszkaniową. Decyzja w takiej sytuacji musi być wydana w formie uchwały.

Do czego potrzebne są uchwały

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej przede wszystkim musi utrzymywać dany budynek w niepogorszonym stanie. Dlatego bez wyjątkowej zgody mieszkańców w formie uchwały dokonuje aktualnych napraw, dba o porządek i czystość, przeprowadza konserwację urządzeń, z których korzystają wszyscy, np. windy. Ponadto pobiera od członków wspólnoty mieszkaniowej opłaty i zaliczki. Uchwała jest jednak potrzebna wówczas, gdy planowany jest remont generalny budynku bądź ma dojść do wynajmu pewnej części nieruchomości. Wiele zależy przy tym od umowy podpisywanej przez wspólnotę z zarządcą.