23 czerwca 2017

Kategoria:
Finanse

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego?
5 (100%) / 1 głosów

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego?

Wiele czynności prawnych, w tym np. zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości, dział spadku czy zrzeczenie dziedziczenia, wymaga potwierdzenia w formie aktu notarialnego. Zdarza się też, że strony decydują się na urzędowe potwierdzenie czynności, kiedy nie istnieje konieczność, a jedynie wola dokonania jej w obecności notariusza. Posiadanie odpisu takiego aktu może okazać się przydatne w wielu przypadkach.

Okazanie odpisu aktu notarialnego jest konieczne podczas załatwiania rozmaitych spraw urzędowych. Nie bez przyczyny mówimy tutaj o odpisie – zaznacza nasz rozmówca z otwockiej Kancelarii Notarialnej Sławomir Puczyłowski. Oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany stronom. Jest przechowywany w kancelarii notarialnej, a wymóg ten jest opisany w prawie o notariacie. Uzyskanie oryginału aktu jest więc po prostu niemożliwe.

Oryginał aktu notarialnego a odpis

Akt notarialny sporządza się w obecności notariusza i stron czynności prawnej. Dokument zawiera oświadczenia stron, ich dane osobowe oraz dane osób obecnych przy sporządzaniu aktu, nazwisko notariusza i adres kancelarii oraz miejsce i datę. Po odczytaniu aktu, strony składają na nim swoje podpisy, a następnie dokument jest sygnowany przez prawnika. Oryginał sporządzany jest w jednym egzemplarzu.

Ponieważ, jak wspomnieliśmy wyżej, oryginał aktu notarialnego nie może opuścić kancelarii, strony otrzymują odpisy. Dokument taki powtarza wszystkie informacje zawarte w oryginale, z tą różnicą, że nie zawiera podpisów stron. Na odpisie swój podpis składa wyłącznie notariusz, a dodatkowo przybija okrągłą pieczęć.

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego?

Po jednym egzemplarzu odpisu aktu notarialnego strony otrzymują już w momencie zawierania aktu. Jednakże, jeśli zaistnieje taka potrzeba, spowodowana np. zgubieniem lub zniszczeniem dokumentu, można zgłosić się do notariusza po kolejny wypis. Uzyskanie odpisu nie wymaga skomplikowanych procedur.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, w której kancelarii notarialnej sporządzono akt, ponieważ tylko w tym konkretnym miejscu możemy otrzymać odpis i nie istnieje żaden oficjalny rejestr, który umożliwiałby zlokalizowanie poszczególnych dokumentów. Uzyskanie odpisu aktu notarialnego wiąże się też z koniecznością poniesienia niewielkiej opłaty, która zwykle wynosi ok. 6 zł za stronę.

Kto może otrzymać odpis aktu notarialnego?

Notariusz ma obowiązek zapobiegać dostępu do informacji o dokonanych czynnościach osobom niepowołanym, co ma na celu ochronę interesów stron czynności prawnej. W związku z powyższym, odpis aktu notarialnego mogą otrzymać wyłącznie strony i osoby, dla których prawo otrzymania wypisu zastrzeżono już w samym akcie.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy sąd okręgowy przyznaje prawo do otrzymania wypisu osobie trzeciej. Sąd korzysta z tej możliwości wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych, czyli w sytuacji, gdy wnioskodawca wykaże, że posiadanie wypisu tego aktu notarialnego jest niezbędne do ochrony jego interesów.