dotacja
12 czerwca 2018

Kategoria:
Finanse

Jak ubiegać się o dotacje na efektywność energetyczną?
5 (100%) / 2 głosów

Jak ubiegać się o dotacje na efektywność energetyczną?

Efektywność energetyczna to, mówiąc w skrócie, pojęcie określające  zdolność odbiorcy do jak najlepszego wykorzystania dostarczanej i zużywanej energii. W związku z szeroko zakrojoną promocją ochrony środowiska temat jest niezwykle aktualny. W dużej mierze wynika to z możliwości uzyskania dotacji unijnej na finansowanie działań dążących do wdrażania i zwiększania efektywności energetycznej budynków, urządzeń i instalacji. W jaki sposób można ubiegać się o tego rodzaju dotacje i dla kogo są one przeznaczone?

Dotacje na efektywność energetyczną

Zarówno Unia Europejska, jak i rządy poszczególnych krajów członkowskich, w tym również Polski, wspierają działania dążące do racjonalnego wykorzystywania zasobów energetycznych. Na jakiego rodzaju inwestycje można otrzymać dotację?

Pomoc finansowa może zostać przyznana m. in. na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, system zarządzający energią, modernizację procesów przemysłowych, linii produkcyjnych czy budynków skutkującą racjonalizacją zużycia energii. – Wymienia ekspert reprezentujący Pomorskie Centrum Termomodernizacji przeprowadzające audyty energetyczne. – O dotacje, w zależności od poszczególnych programów, mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a też jednostki samorządowe czy organizacje pozarządowe. Przykładem inwestycji, na które udzielane jest wsparcie finansowe, może być termomodernizacja budynków mieszkalnych. Pomoc finansowa może być przyznana w formie bezzwrotnej, czyli dotacji, lub też zwrotnej, tj. kredytu lub pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Jak ubiegać się o dotację?

Sposób ubiegania się o dotacje na efektywność energetyczną zależy od zasad ustalonych w konkretnym RPO, czyli Regionalnym Programie Operacyjnym, lub też w programach krajowych.  Podstawowym kryterium jest stopień zwiększenia efektywności energetycznej poprzez daną inwestycję – im większy wskaźnik poprawy, zwykle na poziomie 60% i więcej, tym większe szanse na dotację. Kluczowym warunkiem uzyskania dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt taki dostarcza niezbędnych informacji w zakresie faktycznego sposobu i poziomu zużycia energii, dzięki czemu można zaplanować inwestycje proefektywnościowe, czyli poprawiające efektywność energetyczną. Tylko profesjonalnie wykonany audyt umożliwia precyzyjne oszacowanie kosztów i określenie efektów, jakie w przyszłości przyniesie taka inwestycja. Przykładem mogą tu być różnego rodzaju działania, poczynając od termomodernizacji budynków, modernizacji linii produkcyjnej czy wymiany oświetlenia.

Ponadto przyznanie dotacji może wiązać się także z wymogiem korzystania z nowoczesnych systemów zarzadzania energią w budynkach (tzw. BMS), jeśli potrzeba taka zostanie określona na podstawie sporządzonego audytu. W praktyce często konieczne może się okazać  wykonanie specjalistycznych badań, np. termowizyjnych. Następny krok to przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i złożenie stosownego wniosku. Na tym jednak nie kończy się procedura związana z przyznawaniem dotacji, gdyż otrzymanie wsparcia finansowego wiąże się z koniecznością prowadzenia monitoringu efektów danej inwestycji. Ze względu na złożoność procesu dofinansowywania efektywności energetycznej, warto w tym zakresie korzystać z usług firm, które specjalizują się w pozyskiwaniu tego typu dotacji.