Dotacje dla przedsiębiorstw
19 grudnia 2018

Kategoria:
Finanse

Dotacje unijne dla firm w Województwie Wielkopolskim
Oceń post

Dotacje unijne dla firm w Województwie Wielkopolskim

Wielkopolski Fundusz Rozwoju to spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działająca na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Środki na rozwój i środki na inwestycje pochodzą w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Co warto wiedzieć o tych inicjatywach?

Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE to skrót od ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, co tłumaczymy jako wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw.

To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Celem Inicjatywy JEREMIE jest zwiększenie możliwości dostępu do finansowania zewnętrznego dla tych przedsiębiorców, którzy na normalnych warunkach rynkowych nie mogliby skorzystać z instrumentów komercyjnych (w szczególności z pożyczek/poręczeń).

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

  • będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
  • posiadający siedzibę, prowadzący działalność gospodarczą lub deklaruje chęć prowadzenia działalności gospodarczej w danym województwie;
  • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu;
  • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości do uzyskania kredytu w banku.

Inicjatywa JESSICA

JEREMIE to skrót od ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas, co tłumaczymy jako wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich. JESSICA jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie infrastrukturalnych inwestycji na obszarach miejskich. Wspiera odnowę i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Inicjatywa JESSICA promuje zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez wspieranie projektów w następujących dziedzinach: infrastruktura miejska – z uwzględnieniem transportu, gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, energii; dziedzictwo lub miejsca istotne dla kultury – na rzecz turystyki lub innego trwałego ich wykorzystania; zagospodarowywanie terenów pod ponowną zabudowę – z uwzględnieniem oczyszczania i odkażania terenu; tworzenie nowych lokali komercyjnych dla sektorów MŚP, IT i/lub B+R; budynki uniwersyteckie – ośrodki studiów medycznych, biotechnologicznych i w innych wyspecjalizowanych dziedzinach; poprawa wydajności energetycznej.

Projekt Miejski kwalifikuje się do finansowania w ramach inicjatywy JESSICA jeśli: jest zgodny
z danym RPO na lata 2007-2013;  spełnia wymogi programu pomocowego; wpisuje się w Lokalny Plan Rewitalizacji lub równoważny dokument; przejdzie procedurę oceny prowadzoną przez FROM
oraz partnera merytorycznego (m.in. kwalifikowalność projektu, ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego).

Środki zwrotne, pochodzące z perspektywy 2007-2013 w ramach środków regionalnych wsparły
do tej pory w formie pożyczek i poręczeń prawie 11 tys. przedsiębiorców i wspomogły ponad
40 inwestycji w ramach rozwoju obszarów miejskich. Wśród nich jest m.in. budowa nowego Bałtyku, inwestycja dotycząca Hotelu Polonez oraz rewitalizacja rynku w Kórniku, dworca w Wągrowcu, terenów powojskowych w Pile czy targowiska w Gnieźnie. Potencjał finansowy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  to prawie 900 mln zł (331,6 mln zł w ramach inicjatywy JESSICA i 560,6 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE). Dotacje unijne to dla Wielkopolski wielka szansa!