27 września 2017

Kategoria:
Finanse

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?
5 (100%) / 1 głosów

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Uzgodnienie i sprecyzowanie wszystkich elementów umowy nie zawsze oznacza szybkie jej sfinalizowanie. Jednakże można w takim przypadku zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, która zawiera zobowiązanie strony sprzedającej do sprzedaży danej rzeczy wyznaczonej osobie, za określoną cenę i jednocześnie zobowiązanie strony nabywającej, że przedmiot ten zakupi. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, należąca do jednej z instytucji prawa zobowiązaniowego, jest umową, przez którą jedna ze stron bądź obie są zobowiązane do zawarcia umowy przyrzeczonej w późniejszym okresie. Jak już zostało wspomniane, umowa przedwstępna nie przynosi skutku rozporządzającego i jej podpisanie nie przenosi jeszcze własności rzeczy. Opisuje ona natomiast warunki, na jakich transakcja ma się odbyć w przyszłości – określa typ umowy przyrzeczonej oraz jej przedmiot, a także powinna zawierać precyzyjne wskazanie terminu jej podpisania. Warto jednak pamiętać, że obie strony mogą wprowadzić do umowy przyrzeczonej postanowienia, które wybiegają poza podstawowe zapisy umowy przedwstępnej.

Korzyści wynikające z podpisania umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna podpisywana u notariusza dotyczy zazwyczaj sprzedaży lub kupna nieruchomości czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Forma notarialna nabiera znaczenia w przypadku, gdy jedna ze stron próbuje uchylić się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Daje ona wtedy stronie zainteresowanej podpisaniem takiej umowy możliwość skutecznego dochodzenia swoich racji. W przypadku braku zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (można to zrobić również pisemnie lub ustnie), przysługuje wyłącznie roszczenie o odszkodowanie ograniczające się do kosztów poniesionych na rzecz zawarcia tej umowy. Skuteczne przeniesienie własności nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wymaga więc współpracy z notariuszem i spisania aktu notarialnego.

Z kodeksu cywilnego wynika również, że w przypadku, w którym w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie został jeszcze wyznaczony termin podpisania umowy przyrzeczonej, nie można już żądać jej zawarcia.

Jest to związane z zapisem, który mówi, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, dlatego tak ważne jest oznaczenie tego terminu, aby mieć odpowiednio więcej czasu na dochodzenie roszczeń, które wynikają z umowy przedwstępnej – wyjaśnia Joanna Heliosz, właścicielka Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu.